Одобрени са земеделски имоти – публична общинска собственост на Община Сливо поле с НТП „пасище“ и „друг вид ливада“ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 година

Общински съвет – Сливо поле одобри земеделски имоти – публична общинска собственост на Община Сливо поле, с начин на трайно ползване – „пасище“ и „друг вид ливада“ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 година, описани подробно по землища в приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение. В срок до 1 март 2023 г. трябва да се обявят списъците с имотите, определени за индивидуално ползване, на видно място в Община Сливо поле, на интернет – страницата й, както и на информационните табла по кметствата, на територията, на които се намират имотите.

Сподели: