Одобрено е безплатно хранене на децата в подготвителна група към училищата на територията на община Ветово до 31 май

Време за прочитане: 2 мин.

Единната държавна образователна политика в България обхваща както училищното, така и предучилищното образование, което става задължително в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба No 5/03.06.2016 г. на МОН (Обн. ДВ-46/2016 г., изм. и доп. ДВ-72/2018 г.), по избор на родителите, задължителното предучилищното образование може да се осъществява в детските градини или в училищата.С Решение No 401 по Протокол No 45/30.01.2018 г. Общинският съвет –Ветово прие изменения и допълненияна чл.36 от Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово.

Съгласно чл.36, ал.7 на упоменатата наредба се освобождават от заплащане на месечната такса за ползване на услуги в детски ясли и детски градини на територията на Община Ветово, деца с постоянен адрес на територията на Община Ветово, на които поне единият от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ветово. В резултат на тази редакция родителите на деца вподготвителни групи в детските градини се освобождават от заплащане на месечна такса, съответно от заплащане на средства за тяхното изхранване. Това положение поставя децата, които са от същата възраст, но са в подготвителна група в училищата на територията на община Ветово и техните родители, в дискриминационно положение.

С Решение No475/31.10.2018 г. по Протокол No56 Общински съвет–Ветово одобри средства в размер на 3 200 лв. за дофинансиране на училищата на територията на община Ветово, в които има подготвителните групи,за обезпечаване на безплатното хранене на децата от подготвителните групи за 2018 г.–за периода 15.09.2018 г. –31.12.2018 г., както следва: СУ „Христо Ботев“ -гр. Глоджево –1 600 лв. ; ОУ “П. Р. Славейков”-с. Смирненски –800 лв. иОУ “Св. св. Кирил и Методий”-гр. Сеново.

В деловодството на Общински съвет –Ветово постъпи Докладна записка с Вх. NoДЗ-42-02-2/16.01.2019г. от директора на СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево г-н Алеко Алеков с предложение за дофинансиране на училищата на територията на община Ветово, за обезпечаване на безплатното хранене на децата от подготвителните групи в училищата със средства от общинския бюджетпрез учебната 2018/2019 год.за периода 01.01.2019 год. до 31.05.2019год..

Училищата, в които има подготвителни групи са СУ „Христо Ботев“ – гр. Глоджево, ОУ “П. Р. Славейков”-с. Смирненски и ОУ “Св. св. Кирил и Методий”-гр. Сеново. Средствата необходими за периода, считано от 01.01.2019 год. до 31.05.2019год. за изхранване на децата от подготвителните групи в трите училища са в размер на 4 464лв., на база 2 лв. цена на купон за храна, разпределени по следния начин:СУ „Христо Ботев“ -гр. Глоджево –12 деца –2 232лв.ОУ “П. Р. Славейков”-с. Смирненски –6 деца –1 116лв.ОУ “Св. св. Кирил и Методий”-гр. Сеново –6 деца –1 116лв.

Общинските съветници във Ветово одобриха днес предложението на председателя на ОбС – Ветово д-р Мехмед Мехмед да се отпуснат 4 464 лв. за дофинансиране на училищата на територията на община Ветово, за обезпечаване на безплатното хранене на децата от подготвителните групи в училищатаза периода 01.01-31.05.2019г., както следва:

1.1. СУ „Христо Ботев“ – гр. Глоджево – 2232 лв.

1.2. ОУ “П. Р. Славейков” – с. Смирненски – 1 116 лв.

1.3. ОУ “Св. св. Кирили Методий” – гр. Сеново – 1 116 лв.

Сподели:

Още новини от деня