Одобрено е дофинансиране на пътуващи ученици до СУ „Христо Ботев“ – Глоджево през тази учебна година

Време за прочитане: 3 мин.

В деловодството на Общински съвет –Ветово постъпи ДЗ с Вх.No ДЗ-42-02-1/16.01.2019г.от директора на СУ „Христо Ботев”, гр.Глоджево, общ.Ветово относно Финансиране транспорта на пътуващи ученици от съседни населени места до гр. Глоджево.

В докладната г-н Алеков излага следните факти:СУ „Христо Ботев“ в град Глоджево е училище с общосоциално и образователно значение в рамките на община Ветово. В СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево се обучават пътуващи ученици, считано от учебната 2011/2012 год. от населените места –с. Кривня; гр. Сеново; с. Равно; гр. Ветово и с. Савин, общ. Кубрат. Техният брой през годините се е движил: от 8-9 през първите години, до 35 пътуващи ученици през настоящата учебна 2018/2019 год. През всичките тези години досега, „безплатният“ за учениците транспорт от населените им места до училището в гр. Глоджево и обратно се осигурява чрез лицензирана транспортна фирма, наета от СУ „Христо Ботев“ –гр. Глоджево.

Средствата за изплащане на упоменатия транспорт са изцяло за сметка на делегирания бюджет на училището, коетоводи до недостиг по редица други параграфи. Независимо, че всяка учебна година се подава информация за броя на пътуващите ученици, чрез информационната система НЕИСПУОна МОН, на базата на която държавата осигурява на общините целеви средства за транспорт на пътуващи ученици съгласно НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, до настоящия момент СУ „Христо Ботев“ –гр. Глоджево не е получило съдействие от отговорните институции по този проблем.

С Решение No474/31.10.2018 г. по Протокол No56 Общински съвет–Ветово одобри средства в размер на 9500(девет хиляди и петстотин) лв. за дофинансиранена дейността по транспорт на ученици до СУ „Христо Ботев”, гр. Глоджево, общ. Ветово за 2018 г.–за периода 15.09.2018 г. –31.12.2018 г.В докладната си г-н Алеков е приложилинформация за транспортната схема за обслужване на пътуващите учениците в СУ „Христо Ботев“ през учебната 2018/2019 год., както и средствата необходими за транспорт на учениците за периода, считано от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 год. включително:

А) Пристигане (сутрин) по маршрут:

-гр.Ветово -с.Кривня -гр.Сеново -гр. Глоджево (31 км)

-гр.Глоджево –с.Равно –гр.Глоджево (23 км)

Б) Отпътуване (следобед) по маршрут:

-гр.Глоджево –с.Равно –гр.Глоджево (23 км)

-гр.Глоджево –гр.Сеново –с.Кривня –гр.Ветово (31 км)В)

Необходими средства за периода, считано от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 год. вкл. 15 400 лева. В разчета е необходимо да се включат и поне две родителски срещи, за които също осигуряваме транспорт (280 лв.).

В мотивите към предложението председателят на ОбС – Ветово д-р Мехмед Мехмед посочва, че СУ „Христо Ботев“ в град Глоджево е училище с общосоциално и образователно значение в рамките на община Ветово. Постоянният стремеж на педагогическата колегия за непрекъснато издигане на нивото и качеството на учебната работа и за утвърждаване на учебното заведение като конкурентноспособно и със собствен облик училище дава своите плодове. За това безспорно свидетелстват проявеният интерес и предпочитанията към училището на множество ученици и техните родители от съседни населени места. В СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево се обучават пътуващи ученици, считано от учебната 2011/2012 год. от населените места –с. Кривня; гр. Сеново; с. Равно; гр. Ветово и с. Савин, общ. Кубрат. Техният брой през годините се е движил: от 8-9 през първите години, до 35 пътуващи ученици през настоящата учебна 2018/2019 год. Липсата на целево държавно финансиране на дейността по транспортна ученици до СУ „Христо Ботев“ години наред натоварва бюджета на училището и го лишава от средства за неговата издръжка.С Решение No474/31.10.2018 г. по Протокол No56 Общински съвет–Ветово одобри средства за дофинансиране на дейността по транспорт на ученици до СУ „Христо Ботев”, гр. Глоджево, общ. Ветово за 2018 г.–за периода 15.09.2018 г. –31.12.2018 г.

Общинските съветници във Ветово одобриха тази сутрин предложението да се отделят общо 15 680 лв. за дофинансиране на дейността по транспорт на ученици до СУ „Христо Ботев”, гр.Глоджево през учебната 2018/2019 год. за периода 01.01-30.06.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня