община две могили

Одобрено е изработването на ПУП – ПП за обекти на територията на Община Две могили, което ще бъдат засегнати от бъдещата магистрала

В деловодството на Община Две могили е постъпило писмо с вх. № 721/07.02.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Писмото е във връзка с предстоящото изграждане на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“. Във връзка с горепосоченото, председателят на Управителния съвет на Агенцията – Георги Терзийски, е поискал от Общински съвет – Две могили  да вземе решение съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, чрез което да изрази предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план, с който се засягат общински имоти, за строителството на инфраструктурния обект.

С предвиденото трасе на магистралата се засягат части от поземлени имоти – собствени и стопанисвани от Община Две могили. Общият брой на имотите – общинска собственост, които се засягат от проекта са 37 (тридесет и седем) – 32 (тридесет и два) публична общинска собственост и 5 (пет) – частна общинска собственост.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен План за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – собственост на Община Две могили, подробно описани в Приложение 1 – Списък на засегнатите имоти – общинска собственост, от Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект Авомагистрала „Русе – Велико Търново“, в участък от км 36+366 до км 40+071.

Определен е срок на валидност на предварителното съгласие от 2 години.

Сподели:

Още новини от деня