община две могили

Одобрено е отдаването под наем на общински имот в землището на Две могили

Община Две могили е собственик на следният имот – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 3503/04.01.2012 г., находящ се в землището на град Две могили, а именно поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две могили, с площ от 11418 кв. м., вид територия – урбанизирана, с НТП „За складова база“, с адрес гр. Две могили, ул. „Чавдар войвода“ № 3-А.

Имотът не се стопанисва по описания начин на трайно ползване: „за складова база“. Към настоящия момент има проявен интерес от ползватели на земеделски земи за наемане на описания имот за отглеждане на едногодишни полски култури.

Имотът се намира в урбанизираната територия на град Две могили, граничи с улица и лесно би могъл да бъде електрифициран и водоснабден. В интерес на жителите на Община Две могили е посочения имот да бъде предоставен под наем или продаден на потенциални инвеститори, които биха инвестирали в изграждането на предприятия и разкриването на нови работни места. Към настоящия момент, такъв интерес към имота не е проявяван. До появата на такива инвеститори е целесъобразно този имот да бъде ползван и в Общината да постъпват приходи от него. В тази връзка предлагам същия да бъде отдаден под наем за срок до 10 години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за отглеждане на едногодишни полски култури.

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се определят от Общински съвет. В Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за определяне на начални наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти не е предвидена начална наемна цена за отдаване под наем на имоти попадащи в урбанизираната територия, които ще се използват за отглеждане на едногодишни полски култури. Съгласно т. 1 от Приложение № 3 от Наредба № 7 на Община Две могили началната (базисна) цена за предоставяне под наем на обработваеми земеделски земи от ОПФ, чрез търг или конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури за имоти III /трета/ категория е 46,00 лв. (четиридесет и шест лева) на дка. Средното рентно плащане за земеделски земи в землището на гр. Две могили за стопанската 2018/2019 г. е в размер около 60,00 лв. (шестдесет лева) на дка.

Имотът ще бъде отдаден под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване, като това гарантира спазване на състезателният принцип и достигане на по-висока наемна цена от началната.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Две могили да определи начална наемна цена за отдаване под наем на имот с идентификатор 20184.1.2532, намиращ се в границите на гр. Две могили за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 742,17 лв. (седемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС, определена при 65,00 лв. (шестдесет и пет лева) на декар.

Описаният по-горе имот е включен в Раздел ІV на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г.

Днес общинските съветници дадоха своето съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години за отглеждане на едногодишни полски култури следният имот частна общинска собственост, находящ се в град Две могили, Община Две могили, област Русе – поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по КККР на гр. Две могили, с площ от 11418 кв. м., вид територия – урбанизирана, с НТП „За складова база“, с адрес гр. Две могили, ул. „Чавдар войвода“ № 3-А по Акт за частна общинска собственост № 3503/04.01.2012 г.

Отдаването под наем следва да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 7 на Община Две могили.

Определена е началната годишна наемна цена при провеждането на търга да бъде 618,47 лв. (шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и седем лева) без ДДС и 742,17 лв. (седемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС.

Определена е стъпка на наддаване – 10 % от началната цена.

Определен е депозит за участие в тръжната процедура в размер на 10 % от началната тръжна цена.

Сподели:

Още новини от деня