община две могили

Одобрено е отдаване на част от общински имот на жител на Две могили

Община Две могили е собственик на следния недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 3521/02.04.2012 г., а именно: поземлен имот с Идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята – VI, находящ се в землището на гр. Две могили.

В деловодството на Община Две могили е постъпило заявление с вх. № 5075/08.10.2020 г., подадено от Неджати Хасанов Реджебов, с което е изявено желание за наемане на част от гореописания имот с приблизителна площ на частта от 3,500 дка, намираща се в северния край на имота за сезонно отглеждане на дребни преживни животни,  овце.

Към настоящият момент имота е свободен и не се използва за нуждите на Общината. Същия е извън урбанизираната територия, граничи със пасище, което го прави подходящ за сезонно отглеждане на животни и това няма да промени функциите на територията, да възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и да увреди почвата. В тази връзка предлагам горепосочената част от имота да бъде отдадена под наем, след провеждане на публичен търг с явно наддаване. Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили през 2020 година.

Днес общинските съветници дадоха своето съгласие за допълване на Раздел IV от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Две могили за 2020 г., като се прибавя следният имот в землището на гр. Две могили: ПИ с идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята – VI, частна общинска собственост.

Дадено е съгласие да бъде отдаден под наем за отглеждане на дребни преживни животни – овце, след провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 10 (десет) години следният имот – частна общинска собственост, а именно: част от имот с площ от 3,500 дка, намираща се в северния край на поземлен имот с Идентификатор 20184.146.270 по КККР на гр. Две могили, с площ от 192 887 кв. м., с трайно предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, категория на земята – VI, находящ се в землището на гр. Две могили.                          

Началната годишна наемна цена при провеждането на търга е 60,00 лв. на декар или общо 210,00 лева.

Стъпката на наддаване е 10 % от началната цена.

На Кмета на Общината е възложено да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

Сподели:

Още новини от деня