Одобрено е предоставяне на безлихвен заем на сдружение „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“

С настоящата докладна записка кметът на Община Две могили предложи предоставяне на безлихвен заем на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“. Община Две могили е сред учредителите на тази местна инициативна група и участва в управлението на сдружението.

През 2021 г. сдружението кандидатства за подпомагане по Процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014–2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“. Проектът е одобрен и е сключен административен договор № РД50-82/14.12.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 115 634 лв. за изпълнение на дейностите по него. Дейностите по проекта, са насочени към популяризиране възможностите за развитие на сдружението на територията на общините Две Могили и Иваново, чрез запазване на местната идентичност и културно наследство, обхващайки интереса на всички възрастови групи. Ще бъдат извършени 2 броя проучвания и анализи на възможностите за различни дейности в региона, включително за бизнеса и предприемачеството. Ще бъдат организирани два фестивала, с цел привличане на местното население и популяризирането на възможностите за икономическо развитие, чрез запазване на местните традиции. Предвижда се въвеждането на иновативни практики на територията на общините Две Могили и Иваново, организирането на фермерски пазари, под формата на изложения, с цел устойчивото предлагане на местни фермерски продукти в бъдеще. Предвижда се доставка на сцена за Община Две могили. Ще се проведат и редица дейности за информираност и публичност. Срокът за изпълнение на проекта е 6-месечен.

Проектното предложение има голяма подкрепа от страна на местната общност. Преди структурирането му, бяха проведени информационни събития и обсъждания на територията на двете общини, целите на проекта бяха съгласувани с местната общност.

Ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, чрез ДФЗ – Разплащателна агенция ще заплати на сдружението само действително извършените и надлежно отчетени допустими разходи, след приключване и отчитане на дейностите по проекта. Това създава значителни трудности при функционирането на сдружението и финансовото обезпечаване на дейностите. За да бъдат изпълнени дейностите по проекта през 2023 г. е необходимо МИГ да разполага с финансов ресурс до получаване на плащанията от ДФЗ – Разплащателна агенция. Правното основание за отпускане на временни безлихвени заеми от общинския бюджет е хипотезата на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, а именно за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори може да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет – с решение на съответния общински съвет. Временният безлихвен заем е със средства от собствените приходи на Община Две могили и ще бъде погасен с постъпване на плащанията по горецитирания договор от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”. С предоставянето на временния безлихвен заем ще се обезпечи дейността на сдружението и изпълнението на дейностите по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 от ПРСР.

Дейността на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, включително и реализирането на дейностите по горепосочения проект ще способства за развитието на двете общини, с оглед на което е целесъобразно да бъде подпомогната финансово от Община Иваново и Община Две могили.

 С оглед защита на обществения интерес на населението на двете общини от изпълнението на проекта, сравнително краткия срок за изпълнение на дейностите по проекта и тъй като сериозно може да бъде затруднено изпълнението на дейностите по административен договор № РД50-82/14.12.2022 г. и от закъснението на изпълнението може да последват трудно поправими вреди, считам че е необходимо предварително изпълнение на решението.

Днес ОбС – Две могили гласува да бъде предоставен безлихвен заем с източник на финансиране собствени приходи по бюджета на Община Две могили на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ в размер на 57 830 (петдесет и седем хиляди осемстотин и тридесет) лева за изпълнение на дейности по проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ съгласно сключен административен договор № РД50-82/14.12.2022 г., в срок до 10 дни от приемане от Общински съвет Две могили на настоящото решение.

Определен е срок за възстановяване на заема: 1 (един) месец след заплащане от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на отчетените допустими разходи по Административен договор № РД50-82/14.12.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.476 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“.

В случай, че в срока не е постъпило плащане по заявка от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция към Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“, срокът за възстановяване може да бъде удължен с решение на Общински съвет  Две могили.

Ще бъде подписана Запис на заповед от председателя на Управителния съвет на Сдружение „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“ за предоставената сума като безлихвен заем от Община Две могили.

Сподели: