Одобрено е споразумение между Община Русе и фондация „Трета възраст“ по проект

В изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа и развитието на услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, Общинска администрация Русе разработва проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като конкретен бенефициент.

В тази връзка и в изпълнение на Решение № 813 на Общински съвет Русе, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., Община Русе подписа споразумение за сътрудничество с Фондация „Трета възраст“ за реализиране на дейностите по процедурата, което следва да бъде представено на Управляващия орган.
Общински съвет – Русе одобри днес сключеното споразумение за партньорство между Община Русе и Фондация с обществено полезна дейност „Трета възраст“ по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"