Общините Сливо поле

Одобрен е бюджетът на Община Сливо поле за тази година

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет Сливо поле прие бюджета на Община Сливо поле за 2018 г. Приходитe за делегираната от държавата дейност са в размер на 4 135 665 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 3 604 111 лв. Налице е преходен остатък от 2017 г. в размер на 556614 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 6 690 255 лв., от които данъчни приходи в размер на 381 500 лв., а неданъчни приходи в размер на 2 589 082 лв. Общата изравнителна субсидия е в размер на 858 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 372 400 лв. включва: – за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –159700лв.
– за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 212700 лв.
Разходите ще са в размер на 10825920 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи. За делегирани държавни дейности те са в размер на 4135665 лв., а за местни дейности – в размер на 6690255 лв.
Приета е инвестиционната програма за 2018 г. в размер на 2450827 лв. по обекти и източници на финансиране.
Максималният размер на новия общински дълг за 2018 г. е 0 лв. в т.ч. временен безлихвен заем от РБ – 0 лв. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. са 0 лв.

Сподели:

Още новини от деня