община две могили

Одобрен е Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен период 2020-2021 г.

С Решение № 1046, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с Протокол № 53/26.07.2019 г. е приет План за защита при бедствия на община Две могили и съответните части при различни опасности, а именно:

 1. План за действие при силни бури, снегонавяване и обледеняване в община Две могили;
  1.  План за действие при наводнение в община Две могили;
  1.  План за действие при пожари, горски и полски пожари в община Две могили;
  1.  План за действие при земетресение в община Две могили;
  1.  План за действие при радиоактивно замърсяване община Две могили.

В Плана са посочени възможните бедствия, които могат да възникнат на територията на община Две могили, мерките за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия и защита на населението, както и разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки.

Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и готовността на постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в община Две могили

Съгласно чл. 2 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, в сила от 28.07.2015 г., индивидуалните средства за защита са:

 • Средства за защита на дихателните органи – филтриращи и изолиращи противогази, детски противогази, детски защитни камери, респиратори и противопрахови маски;
 • Средства за защита на кожата – защитни ръкавици, защитни чорапи, защитни престилки, защитни облекла;
 • Специализирани филтри за опасни химически и радиоактивни вещества;
 • Средства за йодна профилактика;
 • Други индивидуални средства за защита, предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от опасни химически или радиоактивни вещества, или биологични агенти.

Индивидуалните средства за защита на населението, които Община Две могили съхранява на склад са:

 • Таблетки калиев йодит;
 • Филтриращи и изолиращи противогази за деца и възрастни.

При съхраняването на средствата за защита се спазват изискванията, посочени в Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.

Дейности по оповестяването при бедствия.

Създадена е организация по оповестяване на населението при опасност. Събира се информация от кметовете на населените места, която се предава на дежурния по Общински съвет по сигурност – Две могили, обобщава се, след което се предава на висшестоящите инстанции.

Дейности по обучението при защита при бедствия.

На 29.09.2020 г., от 14.00 ч., в залата на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1919” гр. Две могили се проведе Щабно учение „Две могили – 2020“, за тренировка на длъжностните лица от временния оперативен щаб за действие при ликвидиране на последствията от предполагаем терористичен акт и гасене на пожар в котелно в Средищно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили.

В учението взеха участие:

 • Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили, като ръководител на учението;
 • инж. Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили, като началник на временния оперативен щаб;
 • Главен инспектор Мирослав Дамянов – Началник на РУ Две могили, като ръководител на операции;
 • Главен инспектор Росен Стойков – Началник РСПБЗН Две могили, като началник „Безопасност и здраве“;
 • Екипи от единната спасителна система от:
 • Районно управление Две могили;
 • Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Две могили;
 • Филиал на центъра за спешна медицинска помощ, Две могили;
 • Доброволно формирование „Спасителен отряд“ към Община Две могили;
 • Ръководството на СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ Две могили;
 • Български червен кръст – Русе;
 • Водоснабдяване и канализация – Производствено експлоатационен район Две могили;
 • Електро разпределение Север – клон Две могили.

В залата на читалището присъстваха и представители наОДМВР- Русе, ДАНС, РДПБЗН – Русе, Областна администрация, Директорите на училища и Детски градини от община Две могили, служители на Община Две могили, спасители от Доброволното формирование и др.

Целта на Щабното учение „Две могили – 2020“ бе:

 • Да се провери степента на подготовка на ръководителя на операции и ръководителя на временния оперативен щаб, ръководството на Общината и ръководството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Две могили;
 • Да се тренира ръководителя на операции и длъжностните лица от временния оперативен щаб в бърза оценка на обстановката и вземане на правилни решения;
 • Да се повиши готовността за реагиране на служителите от съответните институции при подготовката, поддържането на готовността, действието по време на ликвидиране на последиците и възстановяването на оперативната готовност при терористичен акт;
 • Да се проиграе фактически създадената организация по оповестяване на служителите от съответните институции, привличането на допълнителни сили и средства от Русенска област и участващите правителствени и неправителствени организации, юридически и/или физически лица, въвлечени в провеждането на самото Щабно учение;
 • Да се проконтролира спазването на изискванията за безопасност и здраве при провеждане на Щабно учение при овладяване последиците от възникналото произшествие от участващите структури;
 • Проиграване на плана на Община Две могили за противодействие на тероризма, Плана за защита при бедствия на Община Две могили от 2019 г. и Плана за управление при кризи вследствие на терористична дейност на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 Съгласно чл. 11 от Националния план за противодействие на тероризма, приет с Решение на Министерски съвет № 669 от 02 ноември 2017 г., за осигуряване ефективното изпълнение на плана най-малко един път на две години се провеждат национални учения за практическо отработване на отделни елементи от плана. Ръководителите на щабовете на области и общини организират събиране и обучение на щабовете най-малко един път на две години. Органите на изпълнителната власт и юридическите лица, на които са възложени функции по противодействие на тероризма, най-малко един път на две години планират и провеждат обучение и подготовка за действие при терористични актове, се казва в приетия днес от общинските съветници Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен период 2020-2021 г.

Сподели:

Още новини от деня