община две могили

Община Две могили взема адекватни мерки за противодействие разпространението на коронавируса

Със Заповед № 201/08.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили е сформиран Общински оперативен щаб за координиране и организиране на действията на компетентните органи на територията на общината във връзка със заболяването COVID-19, с което е задействан Общинския пан за защита при бедствия на Община Две могили. След направеният анализ на залегналите в този план мероприятия се стигна до извода, че разпространението на заболяването COVID-19 в страната изисква конкретни мерки, които не са били предвидени при изготвянето му. Това наложи изготвянето на План за действие с оглед превенция и недопускане на разпространението на коронавируса в Община Две могили.

В изпълнение на заложените в плана мероприятия бяха предприети действия по недопускане струпването на хора на едно място, като със Заповед № 202/08.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили бяха преустановени: всички масови мероприятия, включително спортни и културни /кина, театри, концерти и други, на които се събират много хора на закрито/; всякакви масови мероприятия, в които участват деца; посещенията на гости и посетители на манастир „Света Марина“ в с. Каран Върбовка, както и къщата-музей на „Филип Тотю“ в град Две могили; сбирките на пенсионерските клубове, клуб на интелектуалеца, както и мероприятия в читалищата на територията на цялата община. Контрола по тези мероприятия се осъществява от служителите на РУ на МВР – Две могили и служителите от Пункт за управление при Община Две могили.

С оглед преустановяване на струпването на хора на места, където обичайно това се случва със Заповед № 212#1/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 259/20.03.2020 г. и Заповед № 214/16.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили бяха въведени следните противоепидемични мерки на територията на цялата община:

– преустановиха се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителните магазини и аптеките. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване бяха разрешени доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

– всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на горните дейности трябваше да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция най-малко 1-1,5 м. между лицата;

– преустановиха се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и другите обучителни институции и организации;

– преустановиха се посещенията на децата в детските градини и ясли;

– преустановиха се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

– преустанови се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни центрове и фитнес-зали/;

– всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност трябваше да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите бяха длъжни да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

– преустановиха се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и профилактичните имунизации;

– във всички търговски обекти, поликлиника, банки и банкомати  на територията на общината се въведе пропускателен режим, като се ограничи масовото струпване на хора на едно място. За обслужване на гражданите в съответните обекти се допускаха по двама човека;

– въведе се картон-график за дезинфекциране на обектите през два часа, като същият трябваше да бъде поставен на видно място, с посочено отговорно лице;

– на работните места в обектите повърхностите /бюра и маси/ и предметите /телефони, клавиатури/ трябваше да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант на спиртна основа;

– бяха поставени диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни и достъпни места, за да бъдат използвани от посетители и служители;

– бяха поставени пътеки напоени с дезинфектант на входните врати на обектите, които да се подменят през интервал от два часа;

– все още е задължително, ако се стигне до разпространението наCOVID-19 на територията на община Две могили, всеки гражданин, който има дори лека настинка, или много слаба температура /от 37,3 С нагоре/, е препоръчително да си остане у дома. Завърнали се граждани от чужбина задължително да уведомяваха личния си лекар по телефона и препоръчително оставаха в домовете си за 14-дневен срок.

На територията на Община Две могили функционират и няколко туристически обекта, като общината е и предпочитана дестинация, както за български, така и за чуждестранни туристи. С цел недопускане събирането на много хора на едно място със Заповед № 263#1/21.03.2020 г. бяха предприети следни мерки, касаещи туристическата дейност:

– временно се преустановиха всички туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм по смисъла на Закона за туризма в община Две могили:

– пещера „Орлова чука“ с. Пепелина;

– къща-музей „Филип Тотю“ гр. Две могили;

– манастир „Св. Марина“ с. Каран Върбовка;

– къща за гости „Черни Лом“ с. Острица;

– къща за гости „Каза Дивина“ с. Батишница“;

– арт вила „Орлова чука“ с. Пепелина;

– стаи за гости „Жива вода“ с. Каран Върбовка.

– временно се преустановиха всички организирани входящитуристически пътуванияи свързани туристически услуги по смисъла на Закона за туризма, на територията на Република България.

– временно се преустановиха всички изходящи туристически пътувания и свързани туристически услуги, по смисъла на Закона за туризма, на граждани извън страната.

– временно се преустановиха организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги в туристически обекти, категоризирани по смисъла на Закона за туризма.

Отговорността по изпълнението на мерките бе възложена на ръководители на институции, управители на фирми, кметове и кметски наместници на населените места и РУ на МВР – Две могили, съобразно компетенциите им.

На територията на Община Две могили не функционира градски транспорт, а само междуселищен. Със Заповед № 257/19.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили временно бе преустановено изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, изпълнявани от ЕТ „Евгени Николаев“ – гр. Две могили, считано от 20.03.2020 г. до отмяна на въведеното извънредно положение. По отношение на дезинфекцията на транспортните средства на превозвача, това се извършваше от него, като същия трябваше да попълва картон-график за дезинфекция към Заповед № 214/16.03.20 г. на Кмета на Община Две могили.

Във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 в световен мащаб и обявената от Световната здравна организация пандемия, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, както и Заповеди № РД-01-129/16.03.2020 г., № РД-01-130/17.03.2020 г., № РД-01-131/17.03.2020 г. и № РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кмета на Община Две могили издаде Заповед № 220/18.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 260/20.03.2020 г., с която се свежда до знанието на заинтересованите страни реда за домашна изолация, лечение, задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ, а именно:

– На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на заболяването COVID-19:

 •  асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
 •  лица с леки клинични оплаквания (телесна температура над 38°С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

– На задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:

 • възрастни лица над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
 • лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
 •  лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;
 •  лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

– Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

– Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са  карантинирани.

– Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

– Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

– Всички лица споменати по-горе, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

– Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

– При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

– Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

– Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

– Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

Заповедта бе доведена до знанието на РУ на МВР-Две могили, всички транспортни фирми, лични лекари, управители на фирми, кметове и кметски наместници на територията на община Две могили. Изпълнението на заповедта беше възложена на служителите от Пункт за управление към Община Две могили, кметове и кметски наместници на населени места от общината. Със заповедта бе въведен и формуляр за извършена проверка на карантинираните лица.

С оглед осигуряване на дезинфектиращи материали и лични предпазни средства за второстепенните разпоредители от Община Две могили, както и с цел въвеждане на контрол по водените картон – графици и извършените проверки на карантинираните лица Кмета на Община Две могили е издаде Заповед № 258/20.03.2020 г., с която кметовете и кметските наместници се задължават да изготвят ежеседмични доклади за:

– наличие на дезинфектант /за колко дни/;

– дезинфекциране и водене на картон-график;

– контрол по карантинираните лица:

– брой карантинирани;

– брой проверки;

– брой заболели;

– информация за масово събиране на хора.

Докладитепо настоящата Заповед се предоставяха на секретаря на Общинския оперативен щаб в Община Две могили до 10:00 ч. всеки петък, по електронната поща на Общината: obshtina@dvemogili.bg. След обобщаване на информацията служителят предоставяше данните от докладите до 17:00 ч. на Кмета на община Две могили.

Във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за налагане на ограничителни мерки при придвижваното на хората от различните възрастови граници и посещенията в областните центрове със Заповед № 262/21.03.23020 г., считано от 00:00 ч. на 21.03.2020 г. бяха въведени следните противоепидемични мерки::

– преустановиха се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;

– през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, организирани от Министерство на вътрешните работи  се пропускаше преминаването на лица, само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверяваше със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност;

– забрани се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки във времето от 08:30 до 10:30 ч.;

За своевременното и точно изпълнение на набелязаните мерки на Националния оперативен щаб, както и привеждането в действие на заповедите на Министъра на здравеопазването всички разпоредителни документи незабавно се препращаха на заинтересованите страни и членовете на Общинския оперативен щаб за сведение и изпълнение. В подкрепа на това към справката бяха прилагани и някои от придружителните писма, както и съобщения до населението на общината, публикувани на интернет страницата и Фейсбук.

С цел превенция и осигуряване на лични предпазни средства за служителите от общинска администрация, кметства и полиция, по списък и с приемо-предавателни протоколи бяха предоставени 150 бр. респираторни маски, освободени от военно-временния запас на Община Две могили.

С оглед регулярното третиране на работните повърхности в кабинетите на служителите от администрацията, обществените територии, обществените сгради и превозните средства от страна на Община Две могили на 10.03.2020 г. бяха закупени дезинфекционни материали на обща стойност 1578,00 лв.. За осигуряване на лични предпазни средства за служителите от общината бяха закупени и раздадени 1000 бр. текстилни маски на обща стойност 2400 лв. Същевременно към Логистично-координационния център, създаден със Заповед № Р-48/17.03.20 г. на Министър-председателя на Република България, чрез РЗИ – Русе бе подадена заявка за осигуряването на 100 бр. маски за специализиран персонал; 3000 бр. маски за обща употреба; 30 бр. облекла за специализиран персонал за многократна употреба; 50 бр. облекла за обща употреба за многократна употреба; 6000 бр. ръкавици; 50 бр. защита за очи – очила и 1000 бр. калцуни.

Община Две могили обяви телефони за връзка с Общинско предприятие „Обществено хранене“ – Две могили, за оказване на помощ на възрастните, болни и трудноподвижни хора от населените места на общината. На посочените телефонни номера те можеха да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства всеки ден от седмицата. Служителите към Общинското предприятие организираха доставката на поръчките по домовете. В помощ на гражданите в затруднено положение бяха и са и кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината.

Към днешна дата със Заповеди № 722/01.10.2020 г. и № 723/01.10.2020 г. са въведени следните временни противоепидемични мерки на територията на община Две могили, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

 1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се възобновяват. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19,публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра.
 3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа на личностното развитие /ЦПЛР/ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена /дистанционна форма/, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра. 
 5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика да 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50 %, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на дистанция от 1,5 метра.
 6. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/ могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито /в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 7. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет.
 8. Групови празненства на открито и на закрито /в т. ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/, се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.
 9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 10.  В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 11. Всички работодатели и органи по назначаване, организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение на загуба на вкуса, хрема и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

                        д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

            12. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма /надомна работа или работа от разстояние/ или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т. ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

            13. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

            14.     Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат и следните противоепидемични мерки:

            а)  организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

            в)  създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

            г)  поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

 1. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метро станции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Изключение от задължението се допуска за:

 • клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
 • спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
 • участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване /лекция, презентация и др./ при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра от останалите участници.
 • Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.
 • Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се спазва и от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).
 • Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

Във връзка с усложняващата се обстановка с разпространението на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки на склад в Община Две могили са налични за срок от три месеца предпазни маски, шлемове, ръкавици и дезинфектанти. Количествата се допълват при необходимост, се казва в приетия днес от общинските съветници Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен период 2020-2021 г.

Сподели:

Още новини от деня