Одобрен е годишен отчет за дейността на отдел „Устройство на територията и строителство“ за  2022 г. в Община Две могили

С решение № 729  взето на заседание на Общински съвет –Две могили с Протокол № 41/19.12.2022 год. е приет график за 2023 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет Две могили.

Съгласно същия е предвидено представяне на годишен отчет за дейността на отдел „Устройство на територията и строителство“ за  2022 г. в Община Две могили“. Днес ОбС – Две могили прие за сведение годишния отчет за дейността на отдел „Устройство на територията и строителството“ за  2022г. в Община Две могили.

Дейността на отдел „Устройство на територията и строителство “/УТС/ през отчетния период се състоеше в извършване на дейности по администратиране на инвестиционния процес по устройство за територията, включващо прием на инвестиционни проекти и тяхната проверка, приемане на подробни устройствени планове, тяхното изменение, попълване, разглеждане, допускане за процедиране, одобрение, издаване за разрешения на строеж и разрешения за поставяне на преместваеми обекти, регистрация на технически паспорти на сгради и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация. Организиране и провеждане на Общински експертни съвети по устройство на територията. Административно и техническо обслужване на физически и юридически лица, чрез издаване на скици, удостоверения и други строителни книжа и документи за извършване на имотни сделки. Осъществяване на контрол на строителството в общината, съгласно нормите, произтичащи от Закона за устройство на територията.

През отчетния период от отдела са извършени следните услуги:

 1. Издаване удостоверения за идентичност на имот                    47 бр.
 2. Издаване удостоверения за търпимост на строеж                    47 бр.
 3. Издадени други удостоверения                                                   6 бр.
 4. Издадени удостоверения по чл.54а от ЗКИР                             21 бр.
 5. Издадени скици на недвижим имот                                         491 бр.
 6. Презаверени скици                                                                         0 бр.
 7. Издадени визи за проектиране                                                    47 бр.
 8. Разглеждане и одобрение на инвестиционни проекти             16 бр.
 9. Издадени разрешения за строеж                                                56 бр.
 10. Презаверени разрешения за строеж                                              1 бр.
 11. Издадени разрешения за изработване на ПУП                          41 бр.
 12. Одобрени ПУП                                                                               6 бр.
 13. Одобрена екзекутивна документация                                          26 бр.
 14. Въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория          12  бр.
 15. Заверени технически паспорти                                                      12  бр.
 16. Одобрени схеми за поставяне на преместваем обект                  2 бр.
 17. Издадени разрешения за поставяне на преместваем обект         2  бр.
 18. Отразени промени в имотния регистър                                        8  бр.
 19. Заверени данъчни декларации                                                    440 бр.
 20. Заверени анкетни карти на земеделски производители               1  бр.

Чрез отдела, за гр. Две могили са извършени от Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе следните услуги:

 1. Издадени скици на недвижим имот                                                      191 бр.
 2. Издадени удостоверения за характеристика на поземлен имот         148 бр.
 3. Отразени промени в имотния регистър                                                  11  бр.

Проведени са 4 заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията, на което са взети 23 решения.

С протокол 28/28.01.2022 год. със свое решение 518 дава разрешение за изработване на  за изработване на Подробен устройствен план – Изменение план за улична регулация /ПУП-ИПУР/ – от ОТ 31 до ОТ 69 и изменение план за регулация /ИПР/на УПИ ІІІ в кв. 82 по плана на с. Баниска, община Две могили, област Русе. Същия е одобрен със заповед № 392/18.08.2022 год.  на кмета на община Две могили

С протокол 36/29.07.2022 год. със свое решение 639 дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план – ПУП – ПП, за обект „Нов присъединителен електропровод 220 kW за ФвЕЦ Кацелово 220 МW” разположен в имоти №№ 54362.38.104,54362.36.131, 36364.13.10, 36364.100.4 и 36703.92.257 и обект „Нов присъединителен електропровод 110 kW за ФвЕЦ Пепелина 35 MW“ разположен в имоти №№ 55837.22.1, 55837.21.1 и 20184.39.269 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Две могили, с. Кацелово, с. Каран Върбовка, с. Острица и с. Пепелина, община Две могили, област Русе.

С протокол 37/26.08.2022 год. със свое решение 652 одобрява Техническо задание за изработването на Подробен устройствен план – частично изменение план за регулация и изменение план за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ в обхвата на един имот , намираща се УПИ І-266, кв.38, с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе.

Разрешава да се изработи Подробен устройствен план – частично изменение план за регулация и изменение план за застрояване /ПУП – ПР и ПЗ/ в обхвата на един имот , намираща се УПИ І-266, кв.38, с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе.

С протокол 38/30.09.2022 год. със свое решение 685 отменя Решение № 639, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 39/29.07.2022 г.

Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план – ПУП – ПП, за обект „Нов присъединителен електропровод 220kV от възлова станция до подстанция на обекта“ и обект „Нови присъединителни електропроводи 400kV до възлова станция“.

Одобрява заданията по чл. 125 ал. 1, съгласно чл. 124б ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за горе упоменатите обекти за изграждане присъединителни електропроводи.

С протокол 39/28.10.2022 год. със свое решение 693 одобрява скица-проект №15-1159979 от 06.10.2022 г. за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, с която се извършва делба на поземлен имот с идентификатор 36364.37.80 по Кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 39 681 кв. м., начин на трайно ползване Пасище, местност Лещака.

С протокол 40/25.11.2022 год. със свое решение 709 одобрява Общ устройствен план на Община Две могили във фаза окончателен проект /текстуална и графична части/. Одобрява правилата и нормативите за прилагането на Общия устройствен план, неразделна част от него.

С протокол 40/25.11.2022 год. със свое решение 710 одобрява скица-проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, с която се извършва делба на поземлен имот с идентификатор 54362.69.101 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе, вид собственост – Общинска публична, вид територия – земеделска, категория 3, НТП „Пасище“, с площ 14606 кв. м. и поземлен имот с идентификатор 54362.69.164 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Острица, общ. Две могили, обл. Русе, вид собственост – Общинска публична, вид територия – земеделска, НТП „Скали“, с площ 124536 кв. м

С протокол 40/25.11.2022 год. със свое решение 714 одобрява Техническо задание за изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за обект: „Сгради за производствени и складови дейности ”, намираща се в Поземлен имот с новообразуван идентификатор 20184.142.377, “ПРЪЧКАЛЪКА“ на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

С протокол 40/25.11.2022 год. със свое решение 721 разрешава изготвяне на Проект за ПУП /Подробен устройствен план/ за ИПР /Изменение на плана за регулация /и ИПУР /Изменение план за улична регулация/ на УПИ I – 1181 и ИПУР от ОТ: от ОТ 403 до ОТ404, от ОТ 404 до ОТ 405, от ОТ 405 до ОТ 406, от ОТ 406 до ОТ 407, от ОТ 407 до ОТ 408, от ОТ 408 до ОТ 409. от ОТ 409 до ОТ 410 и от ОТ 403 и и изменение на квартали: квартали: кв. 95, кв. 117 и кв. 118 по плана на гр. Две могили, бул. “ България “ № 4.

Основен проблем за служителите, работещи в отдела, е липса на нормален картен материал в цифров вид на населените места в общината. В отдела се работи с регулационни планове от 1926г. и 1935г., които отдавна са негодни за ползване – овехтели, разтегнати, скъсани, изтрити, зацапани и най-вече неточни. В тази връзка общината е предвидила дигитализиране и оцифряване на три кадастрални карти през 2023 год.

Предстои въвеждането на географска информационна система и изграждането на специализирана карта на територията на гр. Две могили.

През отчетния период, а и след него продължава усъвършенстване на деловодната практика в регистратурата  на отдела и въвеждане на електронни регистри.

Сподели: