Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Одобрен е меморандум за сътрудничество между Община Русе и Сдружение „Център за творческо обучение“

Общински съвет – Русе одобри меморандум между Община Русе и Сдружение „Център за творческо обучение“ за сътрудничество във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини, както и подпомагане на дейностите по изготвяне на Общинска стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Русе.

От 2008г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация, за позитивна промяна в българската образователна среда, чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

Мисия на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти. Основна цел е разработване на образователни програми за подпомагане на личностната реализация на младите хора, интеграцията на деца в риск, такива в неравностойно положение и от малцинствени групи.

Организацията изработва програми и провежда курсове за квалификация на учители и обучителни кадри в крак с предизвикателствата на XXI век. Организира работни конференции и други форуми с международно участие за насърчаване на ученето през целия живот и за развиване на компетентности, необходими за социалната и професионална реализация на съвременния гражданин. Сдружението работи в обществена полза и активно участва в международни проекти, насочени към реализацията на младежки инициативи и образователно сътрудничество.

Управлението на процесите в областта на обучението на педагогическите и други специалисти на СЦТО е сертифицирано по ISO 9001:2015.

Голяма част от работата на организацията се осъществява в партньорство с училища, образователни и общински институции и си поставя за задача повишаване на качеството на училищното образование.

В тази връзка след проведени срещи с ръководството на община Русе и представители на центъра, предлагаме сключването на меморандум за сътрудничество във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини, както и подкрепа в разработването

Общината и Центърът ще си сътрудничат при изследване, обобщаване и анализиране на данни с цел изготвяне на образователна стратегия и при създаване на приоритети, правила и инструменти за общинска програма за подпомагане на смисленото внедряване на технологии в образованието.

Центърът ще съдейства при извършването на проучване за нагласите и желанията на образователните институции в Община Русе и изготвянето на общинска стратегия за подобряване качеството на образованието в училищата и детските градини на територията на общината чрез внедряване на нови технологии;

Основна дейност на Центъра ще бъде създаването на общинска програма и/или целенасочена политика за подкрепа на внедряване на нови технологии в училищата и развиване на умения на 21 век за децата в детските градини и ученици от училища, чрез внедряване на LEGO® Education.

Сподели: