Одобрен е отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две могили за второто шестмесечие на 2022 година

Днес бе одобрен отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две могили за второто шестмесечие на 2022 година.

Кметът на Общината е орган на изпълнителната власт и в своята дейност, той се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението, съгласно чл. 139 от Конституцията на Република България. Правомощията на кмета на общината и взаимоотношенията му с органа на местното самоуправление са уредени в редица специални закони като Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Законът за публичните финанси (ЗПФ), Законът за общинската собственост, Законът за управление на отпадъците, Законът за опазване на околната среда и др. В този смисъл, с нормата на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е регламентирано задължението на кмета на общината да организира изпълнението на актовете на общинския съвет. Предвид това свое задължение, той следва да внася отчет за изпълнението им два пъти годишно пред Общински съвет.

В изпълнение на изискванията на закона и в съответствие с Решение № 729, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 41 от 19.12.2022 г. кметът на Община Две могили представи отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. Отчетът е структуриран в табличен вид. Предмет на отчета са решенията, които подлежат на изпълнение от страна на кмета на общината и общинска администрация и въз основа на които са издадени административни актове и са сключени договори. Не са включени решения с вътрешно-организационен и декларативен характер.

Сподели: