Има съгласувателно становище от МК за проекта за ремонта на общинската част от КДК, частна фирма вече ремонтира своята

Има съгласувателно становище от МК за проекта за ремонта на общинската част от КДК, частна фирма вече ремонтира своята

Има съгласувателно становище от МК за проекта за ремонта на общинската част от КДК, частна фирма ремонтира своята, сподели кметът на Община Русе Пенчо Милков днес при представяне на отчета за управлението си. Това означава, че Община Русе ще може да кандидатства за финансиране с проекта. В момента тече ремонт и преустройство на частта от сградата със съсобственик дружеството „Карина“. /на снимката днес/ Става дума за бъдеща консервация и реставрация на сградата, в която се помещава Клуба на дейците на културата, находяща се в УПИ IV-574, кв. 94 по регулационния план на гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №2. Сградата е в режим на съсобственост, като съгласно АПОС №6826 Община Русе притежава 544,55 кв.м идеални части от имота и втори етаж от застроената в него двуетажна сграда, заедно с 55,02 % идеални части от общите части на сградата. 

Предвидена е пълна консервация и реставрация по интериорните и екстериорните художествени елементи и стенописи на сградата, като се възстановят компрометираните мазилки, стенописи и др. декоративни елементи, почисти и укрепи дървесината, където е необходимо по каси, табли и крила на входни, интериорни врати и прозорци, се изработят липсващите елементи, а при необходимост да се подменят единични стъкла и се маджунират. Ще се направи прогонка и се нанесе защитно покритие по дървесината. 

Разгледана е възможността за възстановяване и консервация на апликациите по дюшеметата в помещенията на втори етаж.

Налични са увреждания при редица декоративни елементи и по покритията на сградата. Компрометирана е мазилката над каменния цокъл на външната стена на прохода, както и около полукръглата парадна стълба. Мазилката в посочените участъци е напукана и подкожушена в следствие продължително овлажняване. В резултат на тези деструктивни влияния върху мазилките са повредени и част от стенописите в прохода и стълбището. По тавана над стълбището, който също е изрисуван, има участъци с изцяло паднала или напукана и отлепена мазилка от летвената обшивка. По повърхността на вътрешните стени и тавани са налични пукнатини, които също засягат стенописите. Дограмата е дървена, сравнително запазена. Наблюдава се провисване на някои отваряеми крила на прозорците. Лошо е състоянието на дървените входни врати на прохода – наблюдават се деформации и механични повреди по дървените фризове и орнаменти.

Общото състояние на конструкцията на сградата е добро, налице са повърхностни нарушения на мазилките по стени и тавани в близост до отвори за врати и прозорци.

Сградата е строена през 1900 г. за жилище с магазини и търговски складове по проект на арх. Нигос Бедросян. От 70-те години на миналия век сградата се ползва като Клуб на дейците на културата и търговски обекти.

Сградата е изградена по северната регулационна граница на УПИ IV-574, кв. 94 по регулационния план на гр. Русе. Имотът е с неправилна форма с остър ъгъл към ул. „Александровска“. Сградата се състои от сутерен, партер, етаж и необитаем, но висок таван с три кули.

Към настоящия момент, в партерния етаж функционира магазин, а целият втори етаж е предоставен на Клуба на дейците на културата. Достъпът до него се осъществява посредством проход в югоизточната част на сградата. От прохода е достъпен и дворът.

Плановата схема е вестибюлна, поради неправилната форма на имота с незначителни отклонения от традиционните за времето на построяването ѝ канони. Около приемния салон на втори етаж са разположени 4 стаи, кабинет, зимна градина и пушалня. Всички помещения са богато декорирани. Стенописите по стени и тавани са дело на италианския художник Карло Франческони. Интерес представлява също полукръглата в план парадна стълба с парапет от ковано желязо и помещението към нея, отделено от прохода с остъклен портал с богато декорирани дървени детайли. Помещенията за прислугата са били в отделни пристройки, които са съборени. Освен парадното стълбище при входа, за прислугата е била предвидена втора вита дървена стълба.

Фасадата на сградата (по ул. „К. Иречек“) е с изключително богато пластично оформление. Представителен вид на сградата придават двете фланкиращи кули. Разнообразните архитектурни форми и детайли щедро използвани при оформлението илюстрират професионалното майсторство и познания на автора за господстващия еклектичен дух в европейската архитектура от края на XIX век.

Конструкцията на сградата е масивна. Подът е пруски свод върху железни греди Покривът е дървен, с ламаринена обшивка

Сградата е обявена с ДВ бр. 63/1973 г. и ДВ бр. 4/1995 г. за архитектурна и художествена културна ценност от местно значение, в границите на групов паметник на културата №2.

Сподели: