река-Дунав-август-2023

Одобрен е проект за подобряване на условията за навигация по река Дунав

Проектът „Дунавска интегрирана система за маркиране“ (DISMAR) е одобрен за финансиране, обяви в рамките на първата трансгранична конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ Христо Генев – експерт по управление и наблюдение на проекти от Информационно звено Русе – ИНТЕРРЕГ Румъния – България, Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ. 

Проектът е одобрен вчера и цели подобряването на условията за навигация по река Дунав, стана известно от думите на Христо Генев. 

В рамките на DISMAR щебъде инсталирана интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката.

Христо Генев обясни повече за стратегическите проекти в рамките на първия приоритет “Добре свързан регион” от програмата “ИНТЕРРЕГ”. Сред тях е подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация на железопътната свързаност – чрез модернизация на гаров комплекс Русе и рехабилитация на спирка Товарна гара Русе. 

Генев обясни, че програмата ИНТЕРРЕГ Румъния – България 2021 – 2027 г. е с бюджет 207,5 милиона евро, като е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), има национално съфинансиране 18%, а собственият принос на бенефициентите (общини, неправителствени организации, университети и други местни и регионални институции) е 2%. 

В програмата са включени 8 български региона – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. 

Останалите приоритети на програмата са “Добре свързан регион”, “По-зелен регион”, “Образован регион”, “Интегриран регион”.

Христо Генев добави, че има покани за четири предефинирани стратегически проекта по първите два приоритета и покана за проектни предложения в рамките на втория приоритет “По-зелен регион”. 

Дейностите във връзка с приоритет 2 – “Зелен регион” са свързани с опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени – адаптиране към изменението на климата, опазване на природата, запазване на биологичното разнообразие, зелена инфраструктура, намаляване на всички форми на замърсяване. 

Приоритет три – “образован регион” – включва дейности, свързани с насърчаване на равен достъп до качествено и приобщаващо образование. Целта е да се постигнат инвестиции в инфраструктура и образователни съоръжения, включително техническо и професионално обучение и учене през целия живот; разработване на програми за изучаване на чужди езици, използване на дигитализирани инструменти и методи за обучение. 

Четвъртият приоритет е “Интегриран регион”. Той е свързан с подпомагане на интегрирани мерки за опазване на културното и природно наследство, устойчив туризъм и директна подкрепа на местния бизнес. 

Сподели: