Одобрен е проект за подробен устройствен план – ПП и ПРЗ на имоти за гробищния парк в Баниска

Съгласно одобреното с Решение №325/26.02.2022 на Общински съвет – Две могили техническо задание, с протокол №3/21.09.2022 година проекта за подробен устройствен план – Промяна на предназначението и ПРЗ на поземлени имоти 02587.159.73, 02587.159.74 и 02587.159.75 по КККР на с. Баниска урбанизирана територия НТП „Гробищен парк“, община Две могили, област Русе е одобрен от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Предвид гореизложеното, Общинският съвет в Две могили прие проект за подробен устройствен план – Промяна на предназначението и ПРЗ на поземлени имоти 02587.159.73, 02587.159.74 и 02587.159.75 по КККР на с. Баниска урбанизирана територия НТП „Гробищен парк“.

Сподели: