Одобрен е проект "Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища в Община Бяла” по ПРСР

Одобрен е проект „Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища в Община Бяла” по ПРСР

44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони“ минават на следващ етап. В област Русе е одобрен проект BG06RDNP001-7.019-0030 „Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища в Община Бяла”

Сподели: