Одобриха изграждането на ВиК – връзка и ел. захранване през общински терени към имот в Сандрово

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане от Тодор Тодоров за одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землище с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета. Със Заповед №РД01/1712/27.05.2011 г. е одобрено задание за про…

Код на новината : *120241.html

    

Сподели: