заседание общински съвет

Одобриха приватизацията на общински магазин на ул. „Борисова“ № 51

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. „Борисова“ №51, вх.1, гр. Русе, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г. Обектът е частна общинска собственост и представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност. Самостоятелният обект се намира в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2136.

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на свое заседание разгледа и обсъди предложението за продажба на описания по-горе обект за търговска дейност и предлага Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. да бъде допълнен с нея и да се открие процедура за приватизация. (Протокол № 27/18.09.2018 г. на КПСК).

Последващите действия са:
– възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство“;
– разглеждане и приемане от КПСК на изготвената приватизационна оценка и информационен меморандум и предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот;
– внасяне на проект на предложение до Общински съвет – Русе за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота.

Днес Общински съвет – Русе допълни Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г., приет с Решение №735/25.01.2018 г., Приложение №2 с точка 2.13:
„Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.“
Открива се процедура за приватизация на „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.“

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня