Одобриха продажбата на 33 м2 общинска земя в Червена вода, които жителка ще присъедини към терена си

В Община Русе е постъпило искане от Мартина Трифонова за закупуване на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към ПИ 504.1166 за прилагане регулацията на УПИ VII, кв. 71 по регулационния план на село Червена вода. Желанието на Възложителя е да се приложи отредената регулация и да закупи придаваемото място от 33 кв.м. Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 9, том II, рег. № 2152, дело № 200 от 04.04.2013 г…

Код на новината : *120233.html

    

Сподели: