Одобриха продажба на 15.7 м2 общинска земя на гражданин в Русе

В Община Русе е постъпило заявление от Красимир Замфиров за закупуване на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен северно към ПИ с идентификатор 63427.2.1259 за прилагане регулацията на УПИ VI-1259, кв. 245 по регулационния план на град Русе. За УПИ VI-1259, кв. 245 има ЧЗРП /Частично застроителен и регулационен план/, одобрен със Заповед № 1270/28.07.1995 г., в последствие ПУП-ПУР, одобрен с Решение № 323, прието с Протокол №…

Код на новината : *120232.html

    

Сподели: