щастие радост младежи

Одобриха увеличение на сумите за Ин витро процедури по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе

На свое заседание, проведено на 14.11.2017 г. комисията, определена да разглежда и одобрява постъпилите искания за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, след обсъждания и направени предложения на база представен анализ от общинска администрация стигна до извода, че е необходимо и целесъобразно максималната сума за Ин витро процедура с донорски материал да бъде увеличена с 300 лева, т. е. в размер до 2 300 лева и за Ин витро на естествен цикъл да бъде също увеличена с 300 лева, т. е. в размер до 1500 лева. Средствата на одобрените кандидати се отпускат срещу представени фактури за проведени процедури и изследвания, в съответната бюджетна година. При подаването на документите някои от кандидатите са вече в процедура и представят съответно фактури, които са на стойност под максимално определения размер и това създава предпоставки за невъзможност за усвояване на определения бюджетен кредит за Програмата.
Имайки предвид, че най-много кандидати подават искания за горепосочените процедури, комисията счита, че е необходимо да бъде определен по-висок максимален размер за тези процедури. Допълнителен мотив е, че тези два вида процедури са най-скъпите. В останалата си част програмата да остане непроменена.
Днес Общински съвет – Русе прие изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255 по протокол № 44/11.12.2014 г., допълнена с Решение № 1274 по протокол № 45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение № 138 по протокол № 6/25.02.2016 г., изменена с Решение № 204 по протокол № 8/21.04.2016 г. на Общински съвет-Русе, както следва: В Раздел III, точка 2 текстът : „Ин витро процедура с донорски материал – до 2000 лв.“ става: „Ин витро процедура с донорски материал – до 2 300 лв.“ и в Раздел III, точка 2 текстът : „Ин витро на естествен цикъл – до 1 200 лв.“ става: „Ин витро на естествен цикъл – до 1 500 лв.“
В останалата си част Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе остава непроменена.

Сподели: