Община Сливо поле осигурява място за открита приемна на специалисти, които да оказват подкрепа на нуждаещи се от подкрепа при заплаха или случаи на домашно насилие

ОИК – Сливо поле не намери предпоставки за предприемане на каквито и да е действия по компетентност във връзка с постановление от РРП

Подаден е сигнал на ЕЕН 112 от лицето Денис Сефидинов Исмаилов – кандидат за кмет на с. Голямо Враново, че при преглед на видеозапис на отчитането на резултатите от гласуването в секция № 183300009 в същото населено място, е установил, че не е видно дали секционната избирателна комисия проверява валидността на бюлетините.  Твърди, че от видео записа констатирал, че СИК не е огледала поставените знаци в бюлетините по отношение правилното отразяване на вота на съответния гласоподавател. Поддържа съмнения за коректното отразяване в секционните протоколи на резултатите от гласуването в СИК № 183300009, така и в СИК № 183300010 в с. Голямо Враново. Посочени са следните правни изводи от анализа на материалите по преписката: От приобщеният видео запис към преписката от излъчването на преброяването на бюлетините и отчитането на изборните резултати и от приложените копия на протоколите с изборните резултати на двете СИК, упоменати по-горе, е направен извод, че не са налице достатъчно данни за престъпление по чл.169 НК. Не са установени данни за подправяне на бюлетини.

Подаденият сигнал е от заинтересовано лице – кандидат за кмет в съответния вид избор. Изцяло в правомощията и компетенциите на СИК е да изследва и прецени дали вотът в конкретна бюлетина е изразен по начин, съответстващ на нормативните изисквания по отношение на това с какъв знак, с какво средство и по какъв начин следва избирателят да отрази писмено своя вот в хартиена бюлетина за гласуване. Наред с това, СИК отчита резултатите от гласуването по видове избори и отрязява същите в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Със създаването на последния, СИК обективира своята работа по преброяване на бюлетините и отчитането на изборните резултати. С Решение № 83/30.10.2023 г. на ОИК – Сливо поле е разпоредено отварянето на торбата с изборните книжа и материали /в т.ч. хартиените бюлетини/ на СИК № 183300009 в с. Голямо Враново, с цел повторно преброяване на гласовете по видове избори съвметно с членове на ОИК, за отстраняване на несъответствия в протоколите на СИК с изборните резултати, които не могат да бъдат отстранени от тримата представителя на комисията, посетили ОИК за предаване на протоколи и др. изборни книжа и материали. В резултат на повторното съвместно преброяване на бюлетините, са отстранени констатираните несъответствия в протоколите на СИК с изборните резултати. При това преброяване стриктно е следено за начина на отразяване на вота на гласоподавателите в съответните хартиени бюлетини. Такова отваряне на торбата на СИК № 183300010 в с. Голямо Враново и повторно съвместно преброяване на бюлетини не се е налагало. С разпоредбите на чл.459, ал.1 от ИК законодателят е регламентирал реда, по който заинтересовано от изборните резултати лице /кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор/ може да оспори съответния изборен резултат, определен с решение на ОИК, а именно чрез подаване на жалба пред административния съд чрез съответната ОИК. Определен е и срок, в който може да се депозира жалбата – 7 /седем/ дни от обявяването на изборните резултати. В конкретния случай, сигналоподателят е бил кандидат за кмет на кметство с. Голямо Враново. ОИК – Сливо поле обявява за избран за Кмет на Кметство с. Голямо Враново лицето Тефик Али Байтар със свое решение № 88/30.10.2023 г. /влязло в сила към настоящия момент/, срокът за оспорване на което е изтекъл на 06.11.2023 г. В законоустановения срок за обжалване на цитираното решение на ОИК – Сливо поле, не е постъпвала жалба за оспорване на определените резултати от избора на кмет на кметство с. Голямо Враново. С изтичането на този преклузивен срок, лицето е загубило правата си да обжалва решението на колективния орган за избран кмет на кметство с. Голямо Враново.

Предвид изложеното дотук, ОИК – Сливо поле взе следното решение:

Не намира фактически и правни предпоставки за предприемане на каквито и да е действия по компетентност по постъпилото Постановление от 02.11.2023 г. на Диана Петрова – прокурор на Районна прокуратура – гр. Русе, по преписка с вх. № 6329/2023 по описа на РП – Русе /наш вх. № 160 от 06.11.2023 г./ по повод на докладна записка от 30.10.2023 г., изготвена с оглед данни за евентуално извършено престъпление по чл.169 от НК.

Сподели: