ОИЦ - Русе представи визията за новия програмен период в 7 общини

ОИЦ – Русе представи визията за новия програмен период в 7 общини

Каква е общата визия за предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. и докъде институциите са стигнали в подготовката му, представи по време на информационната обиколка в областта управителят на Областния информационен център – Русе Камелия Махакян. Във всичките 7 общини, в които експертите организираха срещи с местните администрации, бизнеса, неправителствения сектор и с граждани проявиха интерес към тематиката.

Всяка от оперативните програми, с изключение на оперативните програми за транспортна свързаност и за храни и/или основно материално подпомагане, се предвижда да отделят поне 10 % от своя финансов ресурс за подкрепа на интегрирани подходи за териториално развитие, обърна внимание Камелия Махакян. В презентацията си тя разясни какво ще представляват интегрираните проекти и илюстрира идеята с примери. „Чрез интегрирания подход и ползването на финансиране от различни програми и фондове се цели по-силна подкрепа на регионите и то там, където действително има нужда и където може да се очаква реален ефект“, каза управителят на ОИЦ. Тя запозна аудиторията още с основни моменти от социално-икономическия анализ на регионите, на базата на който се прави стратегическото планиране в областта на регионалното развитие и на основата на чиито резултати ще се разработват регионални схеми за пространствено развитие на ниво NUTS2 и общински планове за развитие и ИПГВР.

Участниците в срещите бяха информирани още за индикативното разпределение на средствата по оперативни програми и за сроковете, в които трябва да приключат преговорите по одобряването на програмите и новите правила. Почти навсякъде най-често задаваните въпроси бяха: дали и през новия програмен период ще има безвъзмездна помощ за инфраструктурни проекти на общините, за подкрепа на предприемачеството и за модернизация на бизнеса, за подкрепа на селското стопанство и по специално за малките ферми и за зеленчукопроизводството.

По време на срещите експертът Ани Буренкова запозна присъстващите с условията за кандидатстване по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по ОПОС 2014 -2020, тъй като общини и неправителствени организации са част от допустимите кандидати и партньори. Процедурата е отворена за кандидатстване до 24 октомври 2019 г.

Финалът на обиколката на ОИЦ на тема „Визия и напредък в подготовката на предстоящия програмен период 2021 – 2027“ ще бъде на 17 септември 2019 г. в Русе. На срещата ще бъдат поканени широк кръг заинтересовани лица

Сподели: