ОИЦ - Русе представи процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ОИЦ – Русе представи процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Време за прочитане: 2 мин.

Процедура на подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ представи днес онлайн Областният информационен център – Русе. Презентацията достигна до над 400 души. В нея експертът Диана Аврамова обърна внимание на изискванията за допустимост на кандидатите. Те може да са ЮЛ или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Друго важно условие е кандидатите да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ (БФП)е под формата на преки, безвъзмездни средства, които следва да се използват за покриване на текущи оперативни разходи. Размерът на БФП за един проект е 50 000 лева. Общият ресурс по процедурата е 78 233 200 лв. (66 498 220 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980 лв. национално съфинансиране). В презентацията си Аврамова максимално се постара да предостави полезна информация, както по отношение на детайлите за допустимост на кандидатите и разходите, така и относно техническите изисквания: видовете документи, които трябва да бъдат представени на етап кандидатстване и на етап подписване на договор, кой и как ги подписва и др. Насочи участниците в уебинара към приложенията към условията за кандидатстване, в които УО на ОПИК дава указания за успешното попълване, прикачване и подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи в ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г. До 10 дни преди изтичане на този срок кандидатите могат да задават допълнителни въпроси към Управляващия орган чрез ИСУН 2020. По време на оценителния период, ако от кандидата се поискат допълнителни разяснения или документи, комуникацията с него се осъществява само чрез профила му на ИСУН 2020.

Сподели:

Още новини от деня