ОИЦ - Русе представи процедура "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование"

ОИЦ – Русе представи процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Областният информационен център – Русе проведе днес чрез своята фейсбук страница уебинар на тема „Условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование“на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Експертите на центъра Габриела Стефанова и Ана Буренкова запознаха участниците в онлайн събитието с целите на процедурата, допустимите кандидати и партньори, допустимите дейности и разходи, с изискванията към проектните предложения и изпълнението им. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 5 април 2022 г.

Процедурата има за цел да интегрира лица от уязвимите групи чрез подкрепа за успешно завършване на средно образование и за продължаване във висше училище. Тя е насочена към ученици от втори гимназиален клас и техните родители, към лица и младежи, образователни медиатори и помощник – учители със средно образование.  Идеята тези групи да получат мотивация и подкрепа, за да продължат образованието си във висше училище.

Допустими кандидати по процедурата са:  училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност с цели и предмет на дейност образование и/или работа с уязвими групи. Същите могат да бъдат и партньори.

Допустимо е партньорство и с висши училища, но то не е задължително. Ако кандидат по процедурата е училище, партньорството не е задължително, но е препоръчително. Ако кандидатът е ЮЛНЦ, то задължително трябва да си партнира поне с едно училище.

В рамките на събитието участниците получиха информация също за задължителните и незадължителните дейности по проекта, за видовете индикатори, за финансовите параметри, които трябва да заложат, както и за критериите за оценка на проектните предложения.

Те бяха информирани и за информационния ден по процедурата, който УО на ОП НОИР ще проведе чрез платформата ZOOM на 3 февруари 2022, от 10:00 часа. За участие се изисква регистрация до 2 февруари на следния линк:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I.

Сподели: