ОИЦ-Русе представя процедура за развитие на туристически атракции

Областният информационен център – Русе организира на 05.07.2018 г., четвъртък, от 14,30 часа в офиса си представяне на процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.

98,5 млн. лева е бюджетът на процедурата, по която ще се финансират цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. Целта е да се подкрепят интегрирани проекти, които освен дейности по консервация и опазване на съответните обекти на културното наследство включват и дейности по неговото популяризиране и развитие, така че да привлекат значителен брой туристи.

Допустими кандидати по процедурата са: Министерството на културата, Общини, Институции на вероизповеданията и техните местни поделения, които са юридически лица.

Финансирането по ПО 6 „Регионален туризъм“ е чрез финансов инструмент и комбинирано (чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент под формата на нисколихвено кредитиране). Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да могат да се финансират изцяло с финансови инструменти. Когато се кандидатства за комбинирана подкрепа, кандидатът първо подава пред финансовия посредник проект и бизнес план. Именно финансовият посредник преценява дали проектът се нуждае от БФП и предлага нейния размер. Едва след това кандидатът кандидатства чрез ИСУН 2020 за БФП пред Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Размерът на БФП на ниво проектно предложение не може да е повече от 85% от общата стойност на проектното предложение. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.12.2021 г.

Сподели:

Още новини от деня