ОИЦ - Русе започва информационна обиколка в общините за новия програмен период

ОИЦ – Русе: Промените в програмен период 2021 – 2027 се подготвят след задълбочен социално – икономически анализ

Над 9,4 млрд. евро е многогодишната финансова рамка по осемте оперативни програми в България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. На базата на задълбочен и реалистичен социално-икономически анализ през новите 7 години страната ни е  извела следните приоритети: наука и иновации за конкурентоспобност, образование и обучение за висококвалифицирана работна сила, подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта и социалното включване, намаляване на бедността и оползотворяване на местния потенциал. В допълнение политиката на правителството ще бъде насочена към преференциално третиране на проекти в изостаналите райони, действия, свързани с климата, със сигурност и миграция, обясни управителят на ОИЦ-Русе Камелия Махакян пред журналисти по време на информационната среща с тях, посветена на подготовката за предстоящия програмен период. 

Новото през 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестициите с териториално измерение, които са фокусирани върху местни и регионални проблеми и се дава по-голяма възможност за партньорство между различни заинтересовани страни – общини, бизнес, неправителствен сектор. С оглед адекватното им решаване ще се залага на интегрирани проекти, финансирани не само чрез програмата за регионално развитие, но и чрез другите програми. За целите на многофондовото финансиране всички оперативни програми, с изключение на програми за транспортна свързаност и храни, ще отделят за територииално развитие по 10 % от ресурса си. Обсъждат се 4  варианта на администриране на регионално ниво на този вид проекти. Най-реалистичният от тях предвижда функции по приоритизирането им, първоначалната им оценка и мониторинга върху изпълнението им да се възложи на Регионалните съвети на плановите райони.

В презентацията си Камелия Махакян обърна внимание на промените във фокуса и  наименованията на някои от оперативните програми. Съществено е, че вместо програма „Добро управление“  ще има Оперативна програма за електронно управление”, което поставя силен акцент върху електронното правителство.

Управителят на ОИЦ- Русе запозна журналистите с готовите правителствени документи, които подготвят оперативните и национални програми за следващия период. Обърна внимание на факта, че се подготвя актуализация на Националната концепция за пространствено развитие. Махакян подчерта, че към момента МЗХГ е възложило експертен анализ, който ще даде ясна картина за развитието на селските райони. Резултатите са важни от гледна точка на подготовката на следващия програмен период за селските райони и земеделците. Каквито и промени да настъпят в програмата за селските райони обаче, сигурно е, че средствата от Еврейския земеделски фонд за развитие на селските райони  (EЗФРСР) , както и през настоящия период, ще са най-много и стойносттта им ще е приблизително колкото  общия ресурс на всички останали оперативни програми.

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели:

Още новини от деня