ОИЦ - Русе се запозна с резултатите от реализацията на 2 проекта с европейско финансиране в „Геана“ ООД

ОИЦ – Русе се запозна с резултатите от реализацията на 2 проекта с европейско финансиране в „Геана“ ООД

Екип на Областния информационен център – Русе се срещна с ръководството на фирма „Геана“ ООД във връзка с два техни проекта, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

„Осигуряване на устойчива заетост за 16 лица в шивашката индустрия“ е осъществен в периода 2016 – 2017 г. Новоназначените са били безработни или неактивни лица, на възраст до 29 г. и над 54 г. Всички са преминали професионално обучение: 12 по пофесия шивач, а останалите са преминали курс за дигитална компетентност. Според управителя на дружеството Яница Алексиева една голяма част от наетите работници по проекта продължават да работят във фирмата и към момента. За всяко работно място е осигурено и необходимото оборудване.

Тя оценява високо и резултатите от втория реализиран по ОП РЧР проект – „Създаване на добри и безопасни условия на труд в ГEЯНА ООД“. Благодарение на него е подобрена организацията на работата в шивашкото производство, въведени са по-ефективни методи за управление и развитие на човешките ресурси, като се отчитат техните потребности: гъвкаво работно време, временна заетост, стъпки за удължаване на професионалния живот на хората над 54 г. Една от големите придобивки е подобрената работна среда. По проекта са закупени ергономични столове и подложки, старото осветление е подменено с LED осветителни тела с цел запазване на зрението на шивачките. В производствените помещения е подобрен микроклимата чрез подходящи климатици, осигурено е обзавеждане на помещението за хранене и отдих, както и оборудване на фитнес центъра. По проекта е осигурен и транспорт от дома до работното място и обратно, което е изключително удобство за работещите от фирмата, които живеят в населени места извън Русе.

Първият проект е на стойност 192 156,66 лева , а вторият е за 198 611, 11 лева. Безвъзмездната финансова помощ и за двата е 100 % . От дружеството са кандидатствали по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефективност“, имат намерение да реализират и проект за фотоволтаици.

Сподели: