съдебна палата русе

Окръжен съд – Русе обявява нови мерки във връзка с въведеното в страната извънредно положение

След проведеното извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 15.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и.ф.председателят на Окръжен съд – Русе издаде Заповед № 128/16.03.2020 г., с която е разпоредено се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

      Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК (първоинстанционни и въззивни);

      Делата по чл.66 от НПК;

      Делата по чл.67 от НПК

      Делата по чл.69 от НПК;

      Делата по чл.70 от НПК;

      Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

      Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

      Делата по чл.427 от НПК;

      Делата по Глава V, Раздел II от Закона за здравето (въззивни);

      Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

      Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

      Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство (въззивни);

      Дела по чл.355 от НК;

      Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

      Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

Преустановява се и разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

      Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита (въззивни);

      Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

      Делата за обезпечаване на доказателства.

Със същата заповед се забранява достъпа на граждани до Съдебната палата, както и на магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители, с изключение на ангажираните по дежурства. Разпоредено е подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път, а справките по дела да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на ОС Русе или по електронен път на обявения електронен адрес. Определени са съдебни зали № 2 и № 11 за разглеждане на посочените по-горе дела. Съдиите са задължени да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на посочените по-горе.

Сподели:

Още новини от деня