Окръжен съд – Русе отчете дейността си за 2020 г.

Окръжен съд – Русе отчете дейността си за 2020 г.

Окръжен съд – Русе отчете дейността си за 2020 г., както и тази на районните съдилища от съдебния район, на общо събрание на съдиите. То беше проведено чрез видеоконферентна връзка, съгласно указанията на Висшия съдебен съвет. Онлайн се включи и председателят на Апелативен съд – Велико Търново г-н Янко Янев.

Докладът, който включва обобщени данни за работата на трите съда в района (Окръжен съд – Русе, Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла) през изминалата календарна година, беше представен от съдия Анета Георгиева – и.ф.административен ръководител на ОС – Русе.

Правораздавателната дейност през отчетната година е белязана от ограниченията, наложени с новата реалност – Ковид пандемията. Въпреки това, съдиите и служителите от Окръжен съд Русе и Районните в Русе и Бяла продължават да изпълняват задълженията си за защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица за справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

През 2020 г. в Окръжен съд – Русе са постъпили общо 2359 дела при 2202 през 2019 г. Особено тревожен е факта, че се запазва ръста на наказателните дела с предмет наркотични вещества – 41 бр. през отчетния период при 35 бр. за 2019 г. и 29 бр. за 2018 г. Прави впечатление, че делата се разглеждат и приключват в законоустановените срокове и само около 2 % са просрочени. Госпожа Георгиева специално поздрави съдиите от Районен съд – Бяла, които са постановили абсолютно всички съдебни актове в едномесечен срок.

Председателят на Окръжен съд – Русе поднесе благодарност към всички съдии и съдебни служители за положения през изминалата година труд, за куража и стоицизма, които проявяват при изпълнение на служебните си задължения в изключително напрегнатата обстановка в страната, като им пожела много здраве, висок професионализъм и удовлетвореност от работата. 

 На финала административният ръководител на Апелативен съд – Велико Търново поздрави съдиите от Русенския съдебен район за отчетените много добри резултати както в срочността, така и в качеството на правораздаването.

С пълния текст на доклада и статистическите данни към него може да се запознаете на https://ruse-os.justice.bg/bg/4067

Сподели: