Окръжна прокуратура – Русе протестира разпоредби от Наредба № 3 на Община Две могили

Окръжна прокуратура – Русе внесе в Административен съд – Русе протест срещу разпоредби на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили – чл. 40 ал. 3, приета от Общински съвет.

С протеста прокуратурата атакува чл. 40 ал. 3 от Наредбата, като незаконосъобразен. Според разписаната нормата на чл. 40, нарушителите на настоящата наредба се наказват съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, като им се налага глоба, като в ал. 3 се посочва „ За явно маловажни случаи на нарушения на настоящата наредба, установени при извършването им, лицата по чл. 41 налагат на място, срещу квитанция, глоба до 20 лева“. В протестираната разпоредба е записано, че за явно маловажни (а не маловажни) случаи на нарушения се налага глоба в размер до 20 лв. Така установеният и посочен в местният подзаконов нормативен акт размер надхвърля горната граница на санкцията по чл.39 ал.1 от ЗАНН., която е до 10 лева.

Административният орган е длъжен да не надвишава законовите рамки по определяне размера на санкцията, а преценката за явна маловажност или маловажност на случая при който е осъществено административното нарушение е въпрос на законосъобразност, а от там и на съдебен контрол. Посоченото противоречие с по-висши норми (още повече въведени в обществен интерес), се противопоставят на императивната разпоредба на чл.5 ал.1 АПК и затова присъствието на тази норма в атакувания подзаконов нормативен акт е правно нетърпима. Поради това Окръжна прокуратура – Русе протестира разпоредбата на чл. 40 ал. 3 от НАРЕДБА № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили, област Русе, като незаконосъобразна и противоречаща на закона, с искане да бъде отменена

Сподели:

Още новини от деня