Окръжният съд в Русе обяви неплатежоспособността на Корабостроителница Русе АД - в ликвидация

Окръжният съд в Русе обяви неплатежоспособността на Корабостроителница Русе АД – в ликвидация

Състав на Окръжен съд – Русе обяви със свое решение на 1 март неплатежоспособността на Корабостроителница Русе АД – в ликвидация, ЕИК 117674054, със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул. Николаевска No 2, представлявано от ликвидатор Д. Съдът определи начална дата на
неплатежоспособността – 04.01.2017 г. Съдът откри производство по несъстоятелност на Корабостроителница Русе АД – в ликвидация. Длъжникът Корабостроителница Русе АД – в ликвидация е обявена в несъстоятелност. Прекратена е дейността, както и правомощията на органите на длъжника. Последният е лишен от правото да управлява и да се
разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника. Ще трябва да започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното
имущество. Съдът назначи за временен синдик И. С. Т. от гр. Русе, който отговаря на изискванията
на чл.655 ТЗ и е дал писмено съгласие, като му определя месечно възнаграждение в размер на 800 лв.
Първото събрание на кредиторите на Корабостроителница Русе АД – в ликвидация е насрочено на
04.04.2023г. от 11.30 часа в зала No9, етаж 3 на Съдебната палата в гр.Русе, при дневен ред: 1. Изслушване доклада на временния синдик по чл.668, т.3 ТЗ,
2. Избор на постоянен синдик и предложение за назначаването му, както и определяне на текущо месечно възнаграждение,

3. Избор на комитет на кредиторите,

4. Определяне реда и начина за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им.

Сподели: