Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Днес ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев издаде заповед № 2117, която определя организацията на учебния и работния процес в Русенския университет, във връзка с ограничаване разпространението на заразата с COVID-19.

В заповедта ректорът нарежда срокът за онлайн обучение на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет да бъде продължен до края на зимния семестър, при спазване на седмичния разпис на учебните занятия.

Предвидено е зимният семестър за всички курсове и специалности да приключи на 18.12.2020 г., а за регулираните специалности „Право“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ на 23.12.2020 г. Студентите от специалност „Лекарски асистент“ приключват зимния семестър на 29.01.21 г.

Заверяването на зимния семестър ще бъде извършвано онлайн, съгласно прието решение от Академичния съвет 28.04.2020 г.

Зимната изпитна сесия и зимната поправителна сесия за учебната 2020/2021 на студентите от всички курсове и специалности, съгласно заповедта, ще бъдат проведени онлайн, по изготвен от Учебен сектор график.

Държавните изпити и дипломните защити също ще бъдат провеждани онлайн, съгласно утвърдени процедури.  

Началото на летния семестър за студентите от всички курсове и специалности редовно обучение започва на 22.02.2021 г., а за студентите в задочна форма на обучение – на 6.02.2020 г.  Съобразно епидемичната обстановка чл.-кор. проф. Д.т.н. Христо Белоев ще издадеде допълнителна заповед за начина на провеждане на учебните занятия през следващия семестър.

В заповедта още се нарежда процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности да се провеждат онлайн в срок до 31.01.2021 г.

Събитията, планирани до 31.01.2021 г., ще се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, следва да бъдат отложени или отменени.

Ограничава се  присъствената работа на общата и специализираната администрация до 31.01.2020 г., като ще бъде изготвен график за осъществяване на дежурства от служителите, осигуряващ пълноценната дейност на университета и обслужването на студенти, преподаватели, служители и граждани при спазване на противоепидемичните изисквания.

Заповедта е свързана с прилагането на предходните заповеди № 563/13.03.2020 г., 578/25.03.2020 г., 611/10.04.2020 г., 669/07.05.2020 г., 1148/11.08.2020 г., 1306/02.09.2020 г., 1819/ 13.10.2020 г., 1861/16.10.2020 г.,1914/26.10.2020, 1972/05.11.2020 г. и 2057/19.11.2020 г., свързани с изпълнение на Закона за мерките и действията, по време на извънредно положение, за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19, заповедите на министъра на здравеопазването и Решенията на Министерски съвет, както и във връзка с усложнената епидемична обстановка и увеличения брой на положителни проби в Русенска област и с цел опазване на здравето на академичната общност.

Сподели: