съдебна палата русе

Оправдан за подкуп русенски съдия осъди прокуратурата за 150 000 лева

Софийски градски съд осъжда Прокуратурата на България – гр.София, бул.”*** да заплати на Н.С.С. чрез пълномощника му адв. Р.Г. на основание чл. 2,ал.1, т. 3 ЗОДОВ  сумата от 150 000  лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди и 5809.20 лв.-обезщетение за имуществени такива от незаконно обвинение , за което е бил оправдан с влязла в сила на 02.04.2018 год. присъда по ВНОХД № 146/2017г. по описа на Апелативен съд София , ведно със законната лихва върху тези суми считано от деня следващ датата на влизане на присъдата в сила – 03.04.2018 год. до окончателното им изплащане като отхвърли предявения иск за неимуществени вреди над уважения размер от 150 000 лв. до претендирания такъв от 300 000 лв. като неоснователен.

Прокуратурата е осъдена да заплати на Н.С.С. на основание чл. 2,ал.1, т. 3 ЗОДОВ  сумата от 3000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконно обвинение по прекратеното  ДП 206/2015 год. на СО-СГП-СЗА,пр.пр. 12091/2015 год. на СГП, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 07.08.2017 год. до окончателното й изплащане като отхвърли предявения иск за неимуществени вреди над уважения размер от 3000 лв. до претендирания такъв от 20000 лв. като неоснователен.

Прокуратурата трябва да заплати на Н.С.С. разноски по делото в общ размер на 4905  лв.

Решението подлежи на обжалване пред САС.

От доказателствата по делото – материали по НОХД № 2574/2015г. на СГС, НО 14 с-в, както и на ДП № 41/2015 г. по описа на СЗ „А“ при СГП, пр. пр. № 924/2015 г. на СГП,  се установява, че на 14.02.2015 г. районния съдия от Районен съд гр.Русе Н.С.С. е бил задържан от органите на ДАНС по подозрение за извършване на престъплението подкуп и след 72 часа му е било повдигнато обвинение по чл. 302, т. 1 и т.2, б. „А“ във вр. чл. 301, ал. 1 във вр. чл. 26, ал.3,вр.ал. 1 НК/обвинението е прецизирано с постановление от 27.04.2015 год./.

Софийска градска прокуратура е внесла в СГС обвинителен акт срещу Н.С.С. за гореквалифицираното престъпление.

С присъда по НОХД № 2574/2015г. на СГС, НО 14 с-в от 12.05.2016 г. подсъдимия Н.С.С. е признат за виновен по повдигнатото обвинение и осъден на лишаване от свобода за срок от три години, като изпълнението на наказанието на основание чл. 66 от НК е отложено за срок от пет години,а също лишен от правото да заема магистратска длъжност за срок от три години и за същия срок да не упражнява юридическа професия.

Тази присъда е обжалвана , като с присъда N 25/18.10.2016 г. по ВНОХД № 146/17г. Софийския апелативен съд е отменил изцяло постановената от СГС и е признал подсъдимия за невинен по обвиненията.

С решение по н. д. № 25/2017 г. по описа на Върховен касационен съд, НК  I-о Н.О. присъдата N 25/18.10.2016 г. на САС е била отменена,а делото върнато за ново разглеждане от състав на САС.

По новообразуваното ВНОХД № 146/2017г. по описа на САС , НО , 6-и състав с присъда № 16 от 31.05.2017 г. въззивния съд повторно е отменил осъдителната присъда на СГС и отново е оправдал подсъдимия.

Тази присъда е протестирана в следствие на което е образувано н.д. № 888/17г. по описа на ВКС , НК , ІІІ-о Н.О. С решение № 173/02.04.2018 г. постановено по същото дело ВКС е оставил в сила въззивна присъда № 16/ 31.05.2017 г. постановена по ВНОХД № 146/17г. по описа на Апелативен съд София, като решението е окончателно.

Оправдателната присъда е влязла в сила на 02.04.2018 г.

Представено е удостоверение от ГДИН от 13.12.2019 год.,от което е видно,че Н.С.С. е бил задържан под страна за времето от 16.02.2015 год. до 25.02.2015 год.

От представеното постановление на СЗ „А“-СГП пр.пр. 924/2015 год. от 26.06.2015 год. е видно,че материали от делото са отделени с цел образуване на друго с оглед данни за престъпления извън тези,за които вече е било повдигнато обвинение.Образуваното ДП 206/2015 год. на СО-СГП-СЗА,пр.пр. 12091/2015 год. на СГП водено срещу Н.С.С. е прекратено с постановление от 28.07.2017 год.

Представен е протокол на ВСС от 05.03.2015 год.,от който се установява,че Н.С. е бил отстранен временно от длъжността съдия в Районен съд гр.Русе. Срещу последния е образувано и дисциплинарно производство видно от представената на л.107 Заповед на председателя на Районен съд гр.Русе.

От показанията на св.Д.С. /адвокат на ищеца по наказателното дело/ се установява, че въпреки своевременно внесената гаранция от 1000 лв., Н.С. бил освободен от ареста на другия ден след определението на САС.Наказателното производство и обвиненията унижили с голяма степен ищеца,бил опозорен пред обществеността в гр.Русе и пред цялата юридическа общност като съдия и като преподавател.Цялото му семейство понасяло срама и униженията от незаконните обвинения,имало моменти ,в които изпитвали финансови затруднения.

Св. А. Ж. установява,че при срещата си с ищеца,няколко дни след като бил освободен от ареста,последния бил ужасен от нечовешките условия там. С. бил много разстроен от опозоряването си,разплакал се.Изолирал се от познати и колеги,а част от последните били негативно настроени,тъй като вярвали,че е виновен.Това обаче се променило коренно след оправдаването му.Самия ищец обаче много се променил-станал нервен и припрян,личало си безпокойство в поведението му,станал и плашлив.Отново работи като съдия,но е прекъснал работата по докторантурата.

По отношение на претърпените неимуществени вреди съдът,  определяйки същите по справедливост, съобразно нормата на чл. 52 ЗЗД, счита че тази претенция следва да бъде уважена в размер 150 000 лв., предвид тежестта и характера на претърпените неимуществени вреди, които се установиха по делото, ведно със законната лихва, считано от деня следващ датата на влизане на присъдата в сила – 03.04.2018 год. до окончателното й изплащане.

Размера е определен с оглед доказаните по делото вреди- стрес и притеснения от воденото над 3  години наказателно производство , уронване на името и престижа му, предизвикване на притеснения,страх и чувство на унижение, дистанциране от близки и приятели,отхвърляне от юридическите среди. Размерът е определен и предвид разбирането, че при определени професии, измежду които и магистратите, очакванията и изискванията на обществото към тях за почтеност и спазване на законите са изключително завишени и незаконното обвинение на лица, упражняващи подобни професии в извършване на престъпление, има по-силно негативно отражение върху неимуществената им сфера, а в още по-голяма степен за случаите, когато обвинението е за извършване на умишлено престъпление от сферата на тяхната професионална реализация (така в решение № 344 по гр.д. № 2378/2014 г., IV г.о.).

Съдът е взел предвид и факта,че след оправдаването му,колегите на ищеца са възобновили отношенията си с него и няма доказателства да са налице тежки и трайни последици в психически или физически план за ищеца,които да са причинени от незаконното обвинение.Установено е разстройство в по-голяма степен като интензитет и продължителност на психическото състояние на ищеца,не толкова на физическото такова.

При определяне на обезщетението е кумулирано и това за незаконното задържане под стража,като съдът отчита сравнително краткия му срок,а и факта,че относно оплакванията за ужасните условия в ареста,отговорността не се носи от прокуратурата,а от изпълнителната власт в лицето на Министерство на правосъдието.

В останалата част до претендирания размер от 300 000 лв. претенцията е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Сподели: