Определено е работното време на председателя на ОбС – Две могили

Общинските съветници в Две могили създадоха нова т. 3 в Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г., със следния текст:

„Определя работно време на председателя на Общински съвет Две могили, както следва:

  • Председателят работи пет дни в седмицата от понеделник до петък от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Общинският съвет е органът на местно самоуправление и се състои от избраните от жителите на общината общински съветници. Местното самоуправление се изразява във възможността на гражданите да участват пряко в решаването на всички въпроси от местно значение. Те имат право да отправят питания към органите на местната власт, да поставят важни за местната общност въпроси, да сигнализират за нередности, да изказват мнението си. Председателят на общинския съвет е лицето, което общинският съвет избира да бъде неговият представител пред общността, да осъществява връзка с гражданите на общината, кметовете и кметските наместници, общинската администрация, да подпомага съветниците в тяхната дейност.

Съгласно действащия в момента Правилник № 1 „Председателят на Общински съвет работи в него пет дни седмично, по четири часа, за което получава възнаграждение в размер на 35 (тридесет и пет) % от месечното трудово възнаграждение на кмета на общината, а средствата се осигуряват от общинския бюджет“. В предвид на това, че Председателят на Общински съвет Две могили работи на непълно работно време, считам за редно то да бъде определено. Предложението ми е то да бъде от 8,30 ч. до 12,30ч. Настоящата докладна записка има за цел да определи работното време на Председателя на Общински съвет Две могили, с което да допълним взетото от нас Решение № 27 с Протокол № 3/20.12.2019 г., изм. с Решение № 209, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол № 11/28.08.2020 г.

Сподели: