гражданска-регистрация-две-могили

Определен е нов размер на трудовите възнаграждения на кмета на Община Две могили и кметовете на кметства

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината.

Нормативната уредба относно размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства се съдържа в Постановление на Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (посл. доп. ДВ бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г., попр. ДВ бр. 20 от 10.03.2020 г.). Съгласно чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от Общинския съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър и следва да е съобразен с разполагаемия ресурс, съобразно утвърдените разходи за заплати с бюджета на общината за 2023 г.

В Държавен вестник бр. 66 от 01.08.2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. В него се предвижда увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация.

Съобразявайки гореизложеното, предлагам размерът на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства да бъде променен съобразно предвиденото със ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на заплатите на работещите по служебни и трудови правоотношения в бюджетните организации. Предлагам размерът на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да не се променя и да остане в размер на 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили.

Днес Общинския съвет определи индивидуалната основна месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, считано от 01.08.2023 г., както следва:

Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили – 3 388 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Определена е индивидуалната основна месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община Две могили, считано от 01.08.2023 г., както следва:

Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Владимир Стоянов Витанов – кмет на кметство Кацелово – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Лъчезар Георгиев Минев – кмет на кметство Бъзовец – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Недко Стефанов Христов – кмет на кметство Батишница – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 1 936,00 лв. индивидуална основна месечна заплата.

Определено е допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили.

Сподели: