Приветствие от кмета на Община Две могили Божидар Борисов по повод Световния ден на здравето

Определен е нов размер на трудовото възнаграждение на кмета на Община Две могили и кметовете на кметства

Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала по предложение на кмета на общината съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Нормативната уредба относно размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства се съдържа в Постановление на Министерски съвет № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (посл. доп. ДВ бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г., попр. ДВ бр. 20 от 10.03.2020 г.). Съгласно чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини и кметства се определят от Общинския съвет при условията на ЗМСМА, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър и следва да е съобразен с разполагаемия ресурс, съобразно утвърдените разходи за заплати с бюджета на общината за 2022 г.

Постановление № 229 на Министерски съвет от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. предвижда увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинската администрация.

Съобразявайки гореизложеното, размерът на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства трябва да бъде променен съобразно предвиденото с ПМС № 229 на Министерски съвет от 29.07.2022 г. увеличение на заплатите на работещите по служебни и трудови правоотношения в бюджетните организации. Предлагам размерът на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да не се променя и да остане в размер на 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили.

Общински съвет – Две могили днес определи индивидуалната основна месечна заплата (ОМЗ) на кмета на Община Две могили, считано от 01.07.2022 г., както следва:

Божидар Димитров Борисов – Кмет на Община Две могили – 3 080,00 лв. (три хиляди и осемдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Определя индивидуалната основна месечна заплата (ОМЗ) на кметовете на кметства в Община Две могили, считано от 01.07.2022 г., както следва:

Ангелина Пенчева Начева – кмет на кметство Баниска – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Владимир Стоянов Витанов – кмет на кметство Кацелово – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Лъчезар Георгиев Минев – кмет на кметство Бъзовец – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Недко Стефанов Христов – кмет на кметство Батишница – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Сетвийе Юсеин Имамова – кмет на кметство Помен – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Исмет Рийзаев Османов – кмет на кметство Чилнов – 1 760,00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева) индивидуална основна месечна заплата.

Определя се допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО) на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, зачетен по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Вътрешните правила за работната заплата в Община Две могили.

Сподели: