Определиха местата за разполагане на бюст – паметниците на Васил Левски и Христо Ботев в Две могили

С докладна записка от 16.03.2023 г. до Общински съвет – Две могили кметът представи намерението на Община Две могили да се създаде и обособи в центъра на града мемориален обект чрез поставяне на монументално-декоративни елементи, представляващи бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев. По този начин ще се обособи мемориално място, свързано с историческите личности чрез произведения на монументалните изкуства, които ще се впишат в парковото и градинското пространство. Въз основа на представената докладна, Общинския съвет взе Решение № 798 по Протокол № 44 от 24.03.2023 г., с което даде съгласие за изработване на инвестиционен проект – поетапно (по смисъла на § 5, т. 45 от ДР на ЗУТ).

Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават по реда на този закон след решение на общинския съвет и съгласуване с Министерство на културата. Ето защо е необходимо Общински съвет Две могили да вземе решение относно определяне на пространственото разположение на бюст-паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.

В тази връзка се предлага монументалната композиция да бъде разположена в ПИ с идентификатор 20184.1.2848 и конкретно – в средата на градския парк, на мястото на съществуваща асфалтова площадка с размери 14,20 м на 6,50 м. Имотът е публична общинска собственост по АОС № 3670 от 04.11.2013 г. с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, съгласно приложена план-схема.

Общинският съвет в Две могили одобри план – схема за разполагане на бюст – паметниците на Васил Левски и Христо Ботев.

Определено е пространственото разположение на бюст-паметниците на Васил Левски и Христо Ботев в ПИ с идентификатор 20184.1.2848 и по-конкретно – в средата на градския парк, на мястото на съществуваща асфалтова площадка с размери 14,20 м на 6,50 м в имот публична общинска собственост по АОС № 3670 от 04.11.2013 г. с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, съгласно одобрената план-схема.

Съветниците дадоха своето съгласие за иницииране на дарителска кампания за набиране на средства за реализиране на инициативата по изграждане на бюст-паметниците на Васил Левски и Христо Ботев, като дарените средства да постъпват по бюджетна сметка на Община Две могили: BG30UBBS80028449207610, вид на плащането 445100.

Сподели: