Определиха наемната цена за отдаване на полски пътища в землищата на Община Иваново

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет Иваново даде своето съгласие да бъдат предоставени за ползване, за стопанската 2017/2018 г. и сключени договори за наем, за имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Иваново, на лицата ползващи съответните масиви, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Определен е размер на наемната цена за предоставяне на имоти – полски пътища по землища, както следва:

– землища: с. Божичен, с. Мечка, с. Нисово, с. Пиргово – 46,00 лв/дка;
– землището с. Иваново – 35,00 лв/дка;
– землището с. Кошов – 34,00 лв/дка;
– землище с. Красен – 48,00 лв/дка;
– землище с. Табачка – 47,00 лв/дка;
– землища с. Тръстеник и с. Червен – 40,00 лв/дка;
– землище с. Щръклево – 45,00 лв/дка;
– землище с. Сваленик – 44,00 лв/дка;
– землище с. Церовец – 43,00 лв/дка.

В договорите за наем на имотите – полски пътища да бъде вменено задължение на ползвателите, на които са предоставени полските пътища в масива, да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанската година, съгласно нормата на чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ.

С имотите по приложените списъци ще се допълни раздел III, А, т. 3 на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., приета с решение № 195 по протокол № 19/19.01.2017 г. от заседание на Общински съвет Иваново.

Сподели:

Още новини от деня