Община Две могили с Коледна украса

Определиха състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Две могили

Общински съвет – Две могили определи днес следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Две могили:

Председател: Заместник-кмет на Община Две могили;

Секретар: Директор дирекция „Регионално развитие”;

Членове: 1. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили;

2. Представител на Регионална здравна инспекция – гр. Русе;

3. Представител на Регионално управление на образованието – гр. Русе;

4. Представител на Общински съвет – Две могили;

5. Представител на РУ – гр. Две могили;

6. Представител на Община Две могили – мл. експерт „Образование и спорт”;

7. Представител на Община Две могили – мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване”;

8. Управител на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ гр. Две могили;

9. Управител на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и ЦНСТПЛУИ гр. Две могили;

10. Представител на Общинска организация гр. Две могили – Съюз на инвалидите в България;

11. Родител на дете, потребител на ЦОП – гр. Две могили.

В изпълнение на чл. 27 от новия Закон за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 г., всяка община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.

  Съветът по въпросите на социалните услуги следва да:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

3. Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината.

         Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината. Като състав е необходимо той да включва представители от териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и др.

Сподели: