Определиха терени за разширяване на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за разделяне на поземлени имоти- общинска собственост, както следва:
– поземлен имот с индентификатор 07603.211.675 с площ за целия имот от 4 143 кв. м., местност „Трапито“, НТП скали, АЧОС №3455/17.04.2018 г.;
– поземлен имот с индентификатор 07603.211.671 с площ за целия имот от 14261 кв. м., местност „Трапито“, НТП пасище, АПОС №3454/17.04.2018 г.;
– поземлен имот с индентификатор 07603.211.962 с площ за целия имот от 36 236 кв. м., местност „Трапито“, НТП пасище, АПОС №3453/17.04.2018 г.

Дадено е предварително съгласие за промяна на предназначението на отделените части от имоти – общинска собственост, представляващи терени с обща площ площ до 12 000 кв. м. за разширяване на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Бяла, местността „Трапито“, в землището на гр. Бяла, Община Бяла съгласно определения терен за рекултивация с Протокол от 12.09.2018 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № РД11-328/04.09.2018г. на Кмета на Община Бяла за определяне размера и границите на терен за рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Бяла, местността „Трапито“, в землището на гр. Бяла, Община Бяла от следните имоти – общинска собственост:
– 3 065,16 кв. м. от поземлен имот с индентификатор 07603.211.671 с площ за целия имот от 14 261 кв. м., местност „Трапито“, НТП пасище, АПОС №3454/17.04.2018 г.;
– 8 085,74 кв. м. от поземлен имот с индентификатор 07603.211.962 с площ за целия имот от 36 236 кв. м., местност „Трапито“, НТП пасище, АПОС №3453/17.04.2018 г.
Определен е срок за валидност на предварителното съгласие от 3 календарни години от влизане в сила на настоящото решение.

Одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за разделяни на поземлените имоти описани в т. I на настоящото решение и промяна предназначението на обособените отделени части от поземлените имоти, общинска собственост описани в т. II на настоящото решение.

Сподели:

Още новини от деня