Определиха цени за продажба на дървесина от общински гори в Иваново

Общински съвет Иваново одобри Годишен план за ползване на дървесина на Община Иваново за 2018 г., прогнозно количество за добив на дървесина през 2018 г. по годишен план в размер на 5170 пл. м3 стояща маса. Има съгласие за провеждане на процедури за ползване на дървесина на прогнозно количество стояща дървесина и включено в Годишния план за ползване на дървесина на Община Иваново за 2018 година. Ползването на дървесината от определени подотдели – общинска собственост ще се осъществява по един от начините, посочени чл. 112 от ЗГ, съобразно нуждите и целите на Общината, и вида на сечта, чрез търг с тайно наддаване, с критерий на класиране – „най-висока предложена цена“. За нуждите на общинските социални дейности възлагането на дейностите: добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварването ще става чрез провеждане на открит конкурс с критерий за оценка „най-ниска цена“.

Определено е количество дърва за огрев, което ще бъде предоставено на лица в тежко социално положение: ветерани, военноинвалиди, лица на хемодиализа и др. в размер на 3 пространствени кубични метра, доставени до местоживеенето на съответните лица на територията на Община Иваново, като разходите за добив и доставка на дървата за огрев са за сметка на общинския бюджет.
Утвърдени са цени за продажба от общински горски територии по чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата (за дървесина от склад – в сечище), както следва:

– Трупи от акация, гледичия – 79,00 лв/пл. м3 без ДДС;
– Технологична дървесина от акация, гледичия – 62,00 лв/пл. м3 без ДДС;
– Дърва за огрев от акация, гледичия – 62,00 лв/пл. м3 без ДДС.
Незапочнатите и незавършени сечища от годишния план за 2018 г. могат бъдат завършени през 2019 г. и 2020 г.

Сподели: