земя земеделие обработка

Определиха начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе

Във връзка с организирането и провеждането на публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе за 2019-2020 стопанска година и съобразно разпоредбите на чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, е необходимо обсъждане и приемане на начални тръжни цени. Като база следва да послужи цената на същия вид земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

Съгласно чл. 24а, ал. 1 ЗСПЗЗ: „Отдаването на земите от Държавния поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.“.

Съгласно чл. 47е, ал. 1 ППЗСПЗЗ: „Министърът на земеделието, храните и горите открива процедурата за провеждане на търг ежегодно до 31 март със заповед, която съдържа:

1. обекта на търга – свободните земи от държавния поземлен фонд в страната;

2. реда за провеждане на търга;

3. задълженията на областните дирекции „Земеделие“ по провеждането на търга.“.

Съгласно чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе: „Ежегодно, след издаване на заповед от Министерство на земеделието и храните за определяне основния размер на наема при отдаване на земи от държавния поземлен фонд, общинският съвет определя размера на годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от ОПФ.

Годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от ОПФ не може да бъде по-малка от определения размер на наема за земи от държавния поземлен фонд.“.

Със Заповед № РД-46-161 от 21 март 2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, публикувана в ДВ., бр. 33 от 19 април 2019 г. се утвърждават началните тръжни цени на земеделски земи от Държавния поземлен фонд. При изготвяне на предложението са съобразени максимално допустимите срокове по ЗОС и ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ – до 10 години.

Общинският съвет определи днес начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2019-2020 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 61,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
  Трайни насаждения Гратисен период, години Период на плододаване
години лв./дка
  Лозови насаждения   3 4-7 49,00
8-10 74,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови   4 5-7 41,00
8-10 61,00
Ягодоплодни култури 2 За периода на плододаване до 10 години максимум от сключване на договора за наем 56,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.   3 За периода на плододаване От 4-10 37,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години   1                          2-5 26,00
  Калифорнийски аспержи   3   4-10   58,00
       
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Трайни насаждения Цена лв./дка
Лозови насаждения 49,00
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови) 66,00
Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.) 37,00
Сподели:

Още новини от деня