Определят цени за предоставяне на контейнери за строителни отпадъци в Община Борово

Предстои промяна на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово на ОбС – гр. Борово /Приета с Решение на ОбС № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 г., посл. доп. Решение № 325/ 25.10.2017 г./.

С Наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на община Борово, област Русе.
В чл.48, т.12а от Наредба №13 е определена цена за предоставяне ползването на контейнер 4 куб.м., която към настоящия момент е в размер на 48 лв./бр.
След закриването на депото в град Бяла се налага извозването и депонирането на отпадъците от територията на Община Борово през 2018г. да се извършва на депото в гр.Русе, което води до увеличение на разходите за извършване на тези дейности.
Също така през 2018г. таксите по чл.60 и по чл.64 от Закона за управление на отпадъците се увеличават. Отчисленията по чл.60 от ЗУО за бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото е в размер на 3,5лв./тон, а отчисленията по чл.64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъци на общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци е в размер на 45лв./тон за 2018г. Отчисленията по чл.64 от ЗУО са определени в нарочна наредба и имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Затова, те нарастват прогресивно и като за 2020 г. и всяка следваща година размерът ще достигне 95 лв./тон. Таксата за депониране на строителни отпадъци на депото в гр.Русе е в размер на 3,65 лв./тон. Също така следва да се уточни, че контейнерът се предоставя за строителни отпадъци.

Предвид това, е необходимо текстът на т.12а на чл.48 от Наредба №13, да се измени и допълни, както следва:
За предоставяне ползването на 1 бр. контейнер 4 м³ за строителен отпадък:
– за гр. Борово, включително транспортиране и депониране – 288,22 лв.
– за с. Волово, включително транспортиране и депониране – 294,74 лв.
– за с. Брестовица, включително транспортиране и депониране – 299,78 лв.
– за с. Обретеник, включително транспортиране и депониране – 300,65 лв.
– за с. Екзарх Йосиф, включително транспортиране и депониране – 305,67 лв.
– за с. Горно Абланово, включително транспортиране и депониране – 311,49 лв.
– за с. Батин, включително транспортиране и депониране – 321,09 лв.”

Сподели:

Още новини от деня