Опростиха над 58 000 лева на «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация

Общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие да бъде сключен договор за опрощаване задължението на «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация, произтичащо от Договор за паричен заем в размер на 58 050 лева. Община Две могили ще поеме задълженията на „Черни Лом 2008’’ ЕООД – в ликвидация и в качеството и на трето лице да замести длъжника само с изрично съгласие на кредиторите, по силата на който Община Две могили замества в задълженията „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация и при условие, че няма изтекла погасителна давност за някои от тях и срещу задължението на ликвидираното дружество да прехвърли всички налични активи и вземания от трети лица в полза на едноличния собственик на капитала –Община Две могили. Кметът на Община Две могили сключи договори за заместване в дълг с кредиторите на „Черни Лом 2008” ЕООД. Той ще изплати задълженията, произтичащи от трудов договор и договор за назначаване на ликвидатор за възлагане на управление на «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация към 31.10.2017 г.

С Решение № 447 е открито производство по ликвидация на търговско дружество с общинско участие „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация и е назначен ликвидатор на дружеството. Със същото е определен и срок на ликвидацията 12 месеца, считано от датата на влизане на решението в сила. В Агенцията по вписванията е вписана ликвидацията на дружеството и е отправена покана до кредиторите да предявят вземанията си на 26.04.2017 г.

На 26.10.2017 година изтече 6 месечният срок, в който кредиторите на дружеството можеха да предявят вземанията си. До настоящия момент към дружеството са предявени следните вземания:
ЕТ „Айнур Бедри Раифов” – 5 958.94 лева;
ЕТ „Раиф Раифов – Патърлъ” – 3 333.78 лева;
ЕТ „Ефтимови – Христина Ефтимова” – 3 000.00 лева.

С Решение № 116 капиталът на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, гр. Две могили е намален, като се извадиха внесените като апортна вноска недвижими имоти, представляващи общата балансова стойност. След извършените промени, капитала на дружеството остава 243 000 лева, разпределен в 50 дяла по 4 860.00 лева, които са изцяло собственост на Община Две могили. Спазвайки разпоредбите на Търговския закон, задължение на ликвидатора е да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите.

Задълженията, които дружеството има спрямо кредиторите и размера на капитала му са несъизмерими.
Предвид факта, че «Черни Лом 2008» ЕООД – в ликвидация е дружество със 100 % общинско участие, желанието на Община Две могили е да запази активите на дружеството и да поеме задълженията на дружеството като сключи Договор за заместване в дълг с
кредиторите на дружеството.

Сподели: