Оптимизирането на товарния и пътническия транспорт между България и Румъния обсъждаха в Русе и още 3 града

Време за прочитане: 2 мин.

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, заедно с Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“ (Крайова, Румъния), организира през месеците ноември и декември 2017 г. серия от консултации със заинтересовани страни по темата развитие на транспортния сектор в трансграничния регион Румъния-България. Събитията, проведени в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., се състояха в градовете Русе, Гюргево, Крайова и Видин.

Участниците в четирите кръгли маси в България и Румъния се обединиха около визия за отключването на потенциала за развитие на трансграничния регион Румъния-България чрез постигане на целите за транспортна свързаност на региона, интеграцията на транспортните системи в Транс-европейските транспортни мрежи и развитие на интермодални връзки. Участниците обсъдиха съвместна стратегия за оптимизиране на TEN-T мрежата чрез подобряването на капацитета на интермодалните връзки в рамките на трансграничния регион Румъния-България. Бяха представени резултатите на интегрирано предварително проучване за оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитието на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки в трансграничния регион Румъния-България. То е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръга в Румъния.

В обсъжданията взеха участие представители на местни и регионални власти, агенции в транспортния сектор, бизнеса, университети, неправителствени организации и медии.

Организаторът на дискусията АДО „Дунав“ подчерта изключителното значение на транспортната свързаност и инвестициите в транспортните системи за икономическото съживяване на региона и за отключване на неговия потенциал. Още повече, контекстът е изключително подходящ за развитие на транспорта в региона; река Дунав, двата паневропейски коридора и ясно формулираните цели на ЕС за ефективен, зелен, интелигентен и безопасен транспорт са рамката, в която този потенциал ще бъде разработван за целите на развитието на територията. АДО „Дунав“ се ангажира да модерира дебата за развитието на транспортния сектор в региона, да мобилизира заинтересованите страни при формулиране на транспортните политики и за нови инвестиции в транспортния сектор, както и да се застъпва за създаването на регулаторна среда, стимулираща иновации и инвестиции в транспорта.

Сподели:

Още новини от деня