ОП „Обществено хранене“ ще получи за безвъзмездно управление автомобил на ЦНСТ – Две могили

ОП „Обществено хранене“ ще получи за безвъзмездно управление автомобил на ЦНСТ – Две могили

„Център за настаняване от семеен тип“ – гр. Две могили (ЦНСТ) притежава лек автомобил с марка Фиат, модел Темпра, с рег. номер Р 6093 РР, който не се използва за задоволяване нуждите на ЦНСТ. От друга страна, Общинско предприятие „Обществено хранене“ разполага с два автомобила за доставяне на храна, като единия от тях към момента е повреден. Необходим им е още един автомобил, с който персонала, обслужващ пещера „Орлова чука“ и павилиона до нея да пътува и да изпълнява своите служебни задължения.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите – общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.”, а съгласно чл. 32 от Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, предоставянето за управление се осъществява от Кмета на Община Две могили след Решение на Общински съвет.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на лек автомобил „Фиат Темпра“ с рег. № Р 6093 РР, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили за срок от 3 години на Общинско предприятие „Обществено хранене“.

Сподели:

Още новини от деня