Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии Проф. д-р Асен Златаров

ОП „Спортни имоти“ взема втория и третия етаж на бившата Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”

В отдел „Общинска собственост и земеделие“, дирекция „Управление на собствеността“ при община Русе е постъпило писмо с вх. №53-04-35/02.11.2020 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“, с искане за предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8096/12.08.2016 г.

Имотът представлява бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, придобит безвъзмездно в собственост от Община Русе, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, съгласно Договор № 96-00-49/26.07.2016 г. на Областен управител на област Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №561/08.07.2016 г.

Мотивите за искането са свързани с факта, че предприятието се нуждае от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт. С предоставянето се цели увеличаване на тренировъчната база за различни видове спорт, както и по – пълноценното ползване на имота. В резултат на предоставянето на етажите за управление те ще се стопанисват от създаденото с тази цел общинско предприятие, което ще доведе до по – доброто управление на сградата.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство.

Днес Общински съвет – Русе предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3, предмет на Акт за частна общинска собственост №8096/12.08.2016 г. Вещите да се управляват при спазване на изискванията на чл.305, ал.1 от ЗПУО.

Приет е Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

– Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3.

Клуб „Олимпик“ и клуб, който ще развива спортната стрелба, са изразили желание да бъдат там.

Сподели: